0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان اشتاین بك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین امید آن است كه امید را به قصد كشت، كتك بزنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به بودن در هر جایی عادت می كند و دیگر برایش سخت است كه از آنجا برود. نحوه فكر كردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض كردنش سخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برخلاف شكست و نابودیِ كمابیش قطعی، باید نابخرد و بزدل باشیم كه در آستانه ی بزرگترین پیروزی نهفته مان، میدان را ترك كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده، وظیفه دارد، گنجایش پذیرفته شده ی انسان را برای شكوه و بزرگی روح و روان نشان دهد و آن را بستاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده ای كه به كمال انسان، باور پابرجا نداشته باشد، نه احساس بخشش و پایبندی به ادبیات دارد و نه هرگز عضو خانواده ی ادبیات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادبیات به دیرینگی گفتار است. ادبیات از دل نیاز بشری به آن سرچشمه گرفته و هیچ تغییری نیافته است، جز این كه نیاز بشر به آن بیشتر شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در دنیا تنها است و در میان همنوعان خود، تنها است و چشم داشتِ هیچ گونه آسایش و دلداری از هیچ جا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی، مواردی هست كه حتی از دوستان آدم هم كاری ساخته نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نیكو است كه آدمی مورد اعتماد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده در فضایی از بیم و ارج نهادن به واژه زندگی می كند، زیرا واژه ها می توانند ستمگر یا مهربان باشند و نیز می توانند درست در برابر چشمان شما، معانی را دگرگون كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه داستانی می نویسد، ناچار است بهترین دانستنی ها و بهترین احساسات خود را در آن بگنجاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به این نتیجه رسیده ام كه گاهی گزینش یك شخص برگزیده به گونه ی مخاطب، بسیار كارساز است؛ شخصی حقیقی كه او را می شناسی، یا شخصی فرضی؛ باید برای آنها بنویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسندگانِ نادرستی هم هستند كه برای مدتی كوتاه، كارشان را از پیش می برند، ولی نه برای مدتی دراز، نه برای مدتی دراز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه ی نویسنده این است كه تعالی ببخشد، بگستراند و نیرو بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یك خرده گیر اگر رو بدهی، خودش را دانای روزگار می داند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان اشتاین بك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین امید آن است كه امید را به قصد كشت، كتك بزنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به بودن در هر جایی عادت می كند و دیگر برایش سخت است كه از آنجا برود. نحوه فكر كردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض كردنش سخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برخلاف شكست و نابودیِ كمابیش قطعی، باید نابخرد و بزدل باشیم كه در آستانه ی بزرگترین پیروزی نهفته مان، میدان را ترك كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده، وظیفه دارد، گنجایش پذیرفته شده ی انسان را برای شكوه و بزرگی روح و روان نشان دهد و آن را بستاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده ای كه به كمال انسان، باور پابرجا نداشته باشد، نه احساس بخشش و پایبندی به ادبیات دارد و نه هرگز عضو خانواده ی ادبیات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادبیات به دیرینگی گفتار است. ادبیات از دل نیاز بشری به آن سرچشمه گرفته و هیچ تغییری نیافته است، جز این كه نیاز بشر به آن بیشتر شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در دنیا تنها است و در میان همنوعان خود، تنها است و چشم داشتِ هیچ گونه آسایش و دلداری از هیچ جا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی، مواردی هست كه حتی از دوستان آدم هم كاری ساخته نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه نیكو است كه آدمی مورد اعتماد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسنده در فضایی از بیم و ارج نهادن به واژه زندگی می كند، زیرا واژه ها می توانند ستمگر یا مهربان باشند و نیز می توانند درست در برابر چشمان شما، معانی را دگرگون كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه داستانی می نویسد، ناچار است بهترین دانستنی ها و بهترین احساسات خود را در آن بگنجاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به این نتیجه رسیده ام كه گاهی گزینش یك شخص برگزیده به گونه ی مخاطب، بسیار كارساز است؛ شخصی حقیقی كه او را می شناسی، یا شخصی فرضی؛ باید برای آنها بنویسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نویسندگانِ نادرستی هم هستند كه برای مدتی كوتاه، كارشان را از پیش می برند، ولی نه برای مدتی دراز، نه برای مدتی دراز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه ی نویسنده این است كه تعالی ببخشد، بگستراند و نیرو بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یك خرده گیر اگر رو بدهی، خودش را دانای روزگار می داند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران