0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظيفه و كار ما اين نيست كه دلواپس فاصله هاي دور و مبهم و ناشناخته اي كه در پشت ابر و تاريكي پنهان شده اند باشيم، بلكه بايد وقت خود را صرف آن چيزهايي بكنيم كه در دسترس ما قرار گرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي را باور او نسبت به چيزي، زنده نگه مي‌دارد، نه گفتگو بر سر چيزهاي بسيار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حیوان به كار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حكم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم كه از نیروی بصری استفاده می كنیم، هر كاری انجام پذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژگی های هركس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنكه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترین درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای مثبت، "نیك بختی" و آرزوهای منفی، "سنگدلی" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حیوان ابزارمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است كه از عیب خویش آگاه نباشیم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظيفه و كار ما اين نيست كه دلواپس فاصله هاي دور و مبهم و ناشناخته اي كه در پشت ابر و تاريكي پنهان شده اند باشيم، بلكه بايد وقت خود را صرف آن چيزهايي بكنيم كه در دسترس ما قرار گرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي را باور او نسبت به چيزي، زنده نگه مي‌دارد، نه گفتگو بر سر چيزهاي بسيار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین كنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه و كار ما این نیست كه دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای كه در پشت ابر و تاریكی پنهان شده اند باشیم، بلكه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بكنیم كه در دسترس ما قرار گرفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حیوان به كار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حكم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم كه از نیروی بصری استفاده می كنیم، هر كاری انجام پذیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژگی های هركس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنكه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.

تعداد پیا��ک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترین درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای مثبت، "نیك بختی" و آرزوهای منفی، "سنگدلی" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حیوان ابزارمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است كه از عیب خویش آگاه نباشیم.