0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگي مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ، سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاي مثبت، "نيك بختي" و آرزوهاي منفي، "سنگدلي" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حيوان ابزارمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترين درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانيد كه به كجا مي رويد، هر راهي شما را با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين عيب آن است كه از عيب خويش آگاه نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترين درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه در زندگي دچار لغزش نشوي، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ويژگي هاي هركس مربوط به خوبيها و بديهاي اخلاقي دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي بشر گرچه خلق شده اي، برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حيوان به كار برنده ابزار است. در هيچ نقطه اي او را بدون ابزار نمي توان يافت. با نداشتن ابزار در حكم هيچ است و با داشتن آن، همه چيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه بهره ببريم كه از نيروي بصري استفاده مي كنيم، هر كاري انجام پذير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با انديشه ها [ يتان ] تعيين كنيد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگي مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ، سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاي مثبت، "نيك بختي" و آرزوهاي منفي، "سنگدلي" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حيوان ابزارمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترين درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانيد كه به كجا مي رويد، هر راهي شما را با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين عيب آن است كه از عيب خويش آگاه نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترين درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه در زندگي دچار لغزش نشوي، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ويژگي هاي هركس مربوط به خوبيها و بديهاي اخلاقي دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي بشر گر��ه خلق شده اي، برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حيوان به كار برنده ابزار است. در هيچ نقطه اي او را بدون ابزار نمي توان يافت. با نداشتن ابزار در حكم هيچ است و با داشتن آن، همه چيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه بهره ببريم كه از نيروي بصري استفاده مي كنيم، هر كاري انجام پذير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با انديشه ها [ يتان ] تعيين كنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران