0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگي مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ، سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاي مثبت، "نيك بختي" و آرزوهاي منفي، "سنگدلي" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حيوان ابزارمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترين درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانيد كه به كجا مي رويد، هر راهي شما را با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين عيب آن است كه از عيب خويش آگاه نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترين درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه در زندگي دچار لغزش نشوي، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ويژگي هاي هركس مربوط به خوبيها و بديهاي اخلاقي دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي بشر گرچه خلق شده اي، برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حيوان به كار برنده ابزار است. در هيچ نقطه اي او را بدون ابزار نمي توان يافت. با نداشتن ابزار در حكم هيچ است و با داشتن آن، همه چيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه بهره ببريم كه از نيروي بصري استفاده مي كنيم، هر كاري انجام پذير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با انديشه ها [ يتان ] تعيين كنيد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگي مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشكار مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ، سير خود را بر زندگي مردان بزرگ بنا نموده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاي مثبت، "نيك بختي" و آرزوهاي منفي، "سنگدلي" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حيوان ابزارمند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترين درس است، هر چند كه دستمزد آن گران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانيد كه به كجا مي رويد، هر راهي شما را با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين عيب آن است كه از عيب خويش آگاه نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترين درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه در زندگي دچار لغزش نشوي، همواره قلب خود را پاك نگاه دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ويژگي هاي هركس مربوط به خوبيها و بديهاي اخلاقي دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي بشر گرچه خلق شده اي، برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حيوان به كار برنده ابزار است. در هيچ نقطه اي او را بدون ابزار نمي توان يافت. با نداشتن ابزار در حكم هيچ است و با داشتن آن، همه چيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه بهره ببريم كه از نيروي بصري استفاده مي كنيم، هر كاري انجام پذير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با انديشه ها [ يتان ] تعيين كنيد.