0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش اگاه نباشیم. توماس کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانید که به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای مثبت، “نیک بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترین درس است، هر چند که دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاک نگاه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژگی های هرکس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم که از نیروی بصری استفاده می کنیم، هر کاری انجام پذیر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حیوان به کار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حکم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه و کار ما این نیست که دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای که در پشت ابر و تاریکی پنهان شده اند باشیم، بلکه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بکنیم که در دسترس ما قرار گرفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین کنید

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس توماس كارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش اگاه نباشیم. توماس کارلایل 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ندانید که به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای مثبت، “نیک بختی” و آرزوهای منفی، “سنگدلی” است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه بهترین درس است، هر چند که دستمزد آن گران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاک نگاه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاق، مهمترین درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژگی های هرکس مربوط به خوبیها و بدیهای اخلاقی دوستان او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه بهره ببریم که از نیروی بصری استفاده می کنیم، هر کاری انجام پذیر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، حیوان به کار برنده ابزار است. در هیچ نقطه ای او را بدون ابزار نمی توان یافت. با نداشتن ابزار در حکم هیچ است و با داشتن آن، همه چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه و کار ما این نیست که دلواپس فاصله های دور و مبهم و ناشناخته ای که در پشت ابر و تاریکی پنهان شده اند باشیم، بلکه باید وقت خود را صرف آن چیزهایی بکنیم که در دسترس ما قرار گرفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت خود را با اندیشه ها تعیین کنید