0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس تولستوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم ، زندگی ناممکن است. تولستوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسجو کنید و همیشه در حستجو باشید . تولستوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. لئو تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد . تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکس طریق راستی و درستی را بپیماید، زودتر به هدف می رسد. تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوستان واقعی گردیم باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم . (تولستوی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالص ترین عشق.عشق به شکم است (تولستوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روح هر فرد مجرم هم بارقه ای از نور الهی وجود دارد که ممکن است او را به راه راست هدایت کند. *تولستوی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آثارهنری فقط به این خاطربزرگند که دست یافتنی و قابل فهم هستند" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عصای جادویی به من واگذار شده ،این منم که باید چگونی استفاده از آن را بدانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين و خطرناکترين کلمات اينست: «همه اين جورند»....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت به ظاهر نیست ، به باطن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخواهند بشریت را تغیر دهند ُاما هیچ کس به تغییر دادن خویش نمی اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن اینکه شما میتوانید در بقیه زندگی تان کسی را دوست داشته باشید ،مانند گفتن این است که تا زمانی که زنده اید ،شمعی خواهد سوخت.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس تولستوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم ، زندگی ناممکن است. تولستوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسجو کنید و همیشه در حستجو باشید . تولستوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه می‌خواهند بشریت را عوض کنند، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. لئو تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد . تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکس طریق راستی و درستی را بپیماید، زودتر به هدف می رسد. تولستوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوستان واقعی گردیم باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم . (تولستوی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالص ترین عشق.عشق به شکم است (تولستوی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روح هر فرد مجرم هم بارقه ای از نور الهی وجود دارد که ممکن است او را به راه راست هدایت کند. *تولستوی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آثارهنری فقط به این خاطربزرگند که دست یافتنی و قابل فهم هستند" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عصای جادویی به من واگذار شده ،این منم که باید چگونی استفاده از آن را بدانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين و خطرناکترين کلمات اينست: «همه اين جورند»....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت به ظاهر نیست ، به باطن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخواهند بشریت را تغیر دهند ُاما هیچ کس به تغییر دادن خویش نمی اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن اینکه شما میتوانید در بقیه زندگی تان کسی را دوست داشته باشید ،مانند گفتن این است که تا زمانی که زنده اید ،شمعی خواهد سوخت.