0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، محل اشتباه و فراموشكاری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هیچ كس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم با این همه پول كه در راه جنگ خرج می كنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود كه به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن كوچك وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد به یقین، عشقی بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنكه دنبال هوی و هوس بروی، به كیسه پول خودت نگاه كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یك لبخند، همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه ثروتی ندارد، خود را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافی نیست، باید راه خرج كردن را هم به خوبی دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بیست و چهار ساعت، كسی نیست كه دست كم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسی است كه نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه از شنیدن رفتار نیك همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عكس آن شاد می شود و آنان كه از برتری دیگران ناامید هستند، از اینكه دیگران به حدی كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون پول زندگی كند، ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیكی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به كسانی كه روزی از آنها بدی دیده است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، محل اشتباه و فراموشكاری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هیچ كس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم با این همه پول كه در راه جنگ خرج می كنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود كه به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن كوچك وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد به یقین، عشقی بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنكه دنبال هوی و هوس بروی، به كیسه پول خودت نگاه كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یك لبخند، همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه ثروتی ندارد، خود را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافی نیست، باید راه خرج كردن را هم به خوبی دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بیست و چهار ساعت، كسی نیست كه دست كم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسی است كه نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه از شنیدن رفتار نیك همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عكس آن شاد می شود و آنان كه از برتری دیگران ناامید هستند، از اینكه دیگران به حدی كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون پول زندگی كند، ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیكی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به كسانی كه روزی از آنها بدی دیده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران