0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زیرك از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عمر طولانی ممكن است به اندازه كافی خوب نباشد، ولی یك زندگی مفید حتماً به اندازه كافی طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است كه قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه زمان كم و كوتاه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زیرك از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عمر طولانی ممكن است به اندازه كافی خوب نباشد، ولی یك زندگی مفید حتماً به اندازه كافی طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خ��د را با بهایی گران بار می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است كه قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه زمان كم و كوتاه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.