0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس زندگاني نامش كار است. اگر شما داماد اين عروس شويد، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حق بر شما تاثير خواهد گذاشت، حتي اگر آن را قبول نداشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه از شنيدن رفتار نيك همسايه اش رنج مي برد، از شنيدن عكس آن شاد مي شود و آنان كه از برتري ديگران نااميد هستند، از اينكه ديگران به حدي كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مي تواند دو دقيقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و يك عمر بدون پول زندگي كند، ولي نمي تواند يك لحظه بدون انديشه و فكر زندگي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چه چيزي بيشتر از طلاست؟ الماس، چه چيزي از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بيست و چهار ساعت، كسي نيست كه دست كم پنج دقيقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسي است كه نگذارد اين حماقت از اين ميزان بيشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه ثروتي ندارد، خود را دارد.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابيدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافي نيست، بايد راه خرج كردن را هم به خوبي دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آنكه دنبال هوي و هوس بروي، به كيسه پول خودت نگاه كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي راستين شما زماني است كه كاري براي كسي انجام دهيد كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك لبخند، همه ي درها به سوي انسان گشوده خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم با اين همه پول كه در راه جنگ خرج مي كنند زمين بخرند، ارزانتر از زمين هايي مي شود كه به وسيله ي جنگ و خونريزي به دست مي آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه ازدواجي بدون عشق صورت مي گيرد به يقين، عشقي بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن كوچك وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هيچ كس بهتر از آنها عيبهاي تو را گوشزد نمي كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس زندگاني نامش كار است. اگر شما داماد اين عروس شويد، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حق بر شما تاثير خواهد گذاشت، حتي اگر آن را قبول نداشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه از شنيدن رفتار نيك همسايه اش رنج مي برد، از شنيدن عكس آن شاد مي شود و آنان كه از برتري ديگران نااميد هستند، از اينكه ديگران به حدي كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مي تواند دو دقيقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و يك عمر بدون پول زندگي كند، ولي نمي تواند يك لحظه بدون انديشه و فكر زندگي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چه چيزي بيشتر از طلاست؟ الماس، چه چيزي از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بيست و چهار ساعت، كسي نيست كه دست كم پنج دقيقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسي است كه نگذارد اين حماقت از اين ميزان بيشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه ثروتي ندارد، خود را دارد.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابيدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافي نيست، بايد راه خرج كردن را هم به خوبي دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آنكه دنبال هوي و هوس بروي، به كيسه پول خودت نگاه كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي راستين شما زماني است كه كاري براي كسي انجام دهيد كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك لبخند، همه ي درها به سوي انسان گشوده خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم با اين همه پول كه در راه جنگ خرج مي كنند زمين بخرند، ارزانتر از زمين هايي مي شود كه به وسيله ي جنگ و خونريزي به دست مي آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه ازدواجي بدون عشق صورت مي گيرد به يقين، عشقي بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن كوچك وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هيچ كس بهتر از آنها عيبهاي تو را گوشزد نمي كند