0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

س بي نظمي در كار بدتر از بي خبري از آن است. در كار هاي زندگي بايد به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محكم سيم موفق مي شود و ضربات پي در پي تبر كوچك درخت كهن را از پاي در مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي مقدس ترين وظيفه انسان است؛ بويژه [ نسبت ] به كساني كه روزي از آنها بدي ديده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزيده مي شود، عشق بورزيد و شايسته اين عشق باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، سرمايه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كيف پولش، هيچ‌كس نمي‌تواند آن را از او بربايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمي بتواند نيمي از آرزوهاي خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاري هايش مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارايي آن نيست كه داري، بلكه چيزي است كه با آن خوش باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كسي توانگر است؟ كسي كه به سهم خود خرسند باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كيست؟ كسي كه از همه مي‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي پيدا كردن عيبهاي يك دختر، از او در نزد دوستانش تعريف كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلي آنقدر آهسته راه مي رود كه فقر و خواري براي رسيدن به آن دچار مشكل نمي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شما نسبت به ديگران مهربان هستيد، بدين معناست كه نسبت به خودتان مهربانتريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست مي كند. اگر همه غير از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم و نه به مبل عالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزينه هاي كوچك و غير ضروري دوري كن. زيرا يك سوراخ كوچك موجب غرق شدن يك كشتي بزرگ مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره مي چكد و با پايداري و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ مي كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمي از سيم مي شود و ضربه هاي پي در پي تبري كوچك، درخت كهن را از پاي در مي آورد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

س بي نظمي در كار بدتر از بي خبري از آن است. در كار هاي زندگي بايد به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محكم سيم موفق مي شود و ضربات پي در پي تبر كوچك درخت كهن را از پاي در مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي مقدس ترين وظيفه انسان است؛ بويژه [ نسبت ] به كساني كه روزي از آنها بدي ديده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزيده مي شود، عشق بورزيد و شايسته اين عشق باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، سرمايه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كيف پولش، هيچ‌كس نمي‌تواند آن را از او بربايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمي بتواند نيمي از آرزوهاي خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاري هايش مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارايي آن نيست كه داري، بلكه چيزي است كه با آن خوش باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كسي توانگر است؟ كسي كه به سهم خود خرسند باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كيست؟ كسي كه از همه مي‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي پيدا كردن عيبهاي يك دختر، از او در نزد دوستانش تعريف كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلي آنقدر آهسته راه مي رود كه فقر و خواري براي رسيدن به آن دچار مشكل نمي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شما نسبت به ديگران مهربان هستيد، بدين معناست كه نسبت به خودتان مهربانتريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست مي كند. اگر همه غير از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم و نه به مبل عالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزينه هاي كوچك و غير ضروري دوري كن. زيرا يك سوراخ كوچك موجب غرق شدن يك كشتي بزرگ مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره مي چكد و با پايداري و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ مي كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمي از سيم مي شود و ضربه هاي پي در پي تبري كوچك، درخت كهن را از پاي در مي آورد