0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت اينکه زنبورها وز وز مي کنند اين است که بلد نيستند حرف بزنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده اند آن چه را پيش روي او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومايگي شخص از دو چيز روشن مي شود : بيهوده سخن گفتن و نپرسيده جواب دادن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل من از فضل فقط اين شد که بر جهل خود دانا شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برد باری در زمان خشم و خوشرویی هنگام حسرت مشکل ترین کارهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نیکو ، صیاد دل هاست و خط زیبا نزهت چشم ها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصت ها زود از دست میروند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت اينکه زنبورها وز وز مي کنند اين است که بلد نيستند حرف بزنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده اند آن چه را پيش روي او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومايگي شخص از دو چيز روشن مي شود : بيهوده سخن گفتن و نپرسيده جواب دادن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل من از فضل فقط اين شد که بر جهل خود دانا شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برد باری در زمان خشم و خوشرویی هنگام حسرت مشکل ترین کارهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نیکو ، صیاد دل هاست و خط زیبا نزهت چشم ها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصت ها زود از دست میروند .