0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در دنیا مانند مهمانی باشد که او را به ضیافت دعوت کرده اند آن چه را پیش روی او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نکند . بقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید خود را به دو چیز عادت دهد , جفای ایمان و ظلم بشریت . بقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهره من از دانش و حكمت تنها اين بود كه بر جهل خود دانا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز قوه بينايي را زيان رساند : طعام شور خوردن، آب سوزان بر سر ريختن، به چشمه آفتاب نگريستن و روي دشمن ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نيكو، شكارچي دلها و خط زيبا صفابخش چشمها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بيماري كه با دارو درمان نشود، چاقوي جراحي آن را مداوا مي كند؛ اگر چاقو درمان نكرد داغ، چاره ي آن است، اگر داغ هم مؤثر نبود، دردي است كان را دوا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارو خوراك است و خوراك، دارو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميانه روي را در همه چيز پاس بدار، بوئيدن هواي تازه و نظافت و ورزش روزانه را فراموش مكن، سر را خنك و پا را گرم نگه دار. دردهاي جزيي خود را به مدد روزه و نه با دارو درمان كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد در دنيا مانند ميهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده اند؛ آن چه را پيش روي او آورند بخورد و آنچه ندهند درخواست نكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد : جفاي ايمان و ستم بشريت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومايگي شخص از دو چيز روشن مي شود : بيهوده سخن گفتن و نپرسيده جواب دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهبودي، زمان مي برد، ولي در برخي از زمانها به فرصت هم نياز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شکست نبود من هم نبودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر باید بداند که فقط وفقط ازمغز انسان است که لذات، خوشی ها، خنده ه ها، شوخی ها و همینطور غم ها، دردها، اندوه ها واشک ها سرچشمه می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن چیست ؟ بیماری است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در دنیا مانند مهمانی باشد که او را به ضیافت دعوت کرده اند آن چه را پیش روی او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نکند . بقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید خود را به دو چیز عادت دهد , جفای ایمان و ظلم بشریت . بقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهره من از دانش و حكمت تنها اين بود كه بر جهل خود دانا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز قوه بينايي را زيان رساند : طعام شور خوردن، آب سوزان بر سر ريختن، به چشمه آفتاب نگريستن و روي دشمن ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نيكو، شكارچي دلها و خط زيبا صفابخش چشمها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بيماري كه با دارو درمان نشود، چاقوي جراحي آن را مداوا مي كند؛ اگر چاقو درمان نكرد داغ، چاره ي آن است، اگر داغ هم مؤثر نبود، دردي است كان را دوا نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارو خوراك است و خوراك، دارو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميانه روي را در همه چيز پاس بدار، بوئيدن هواي تازه و نظافت و ورزش روزانه را فراموش مكن، سر را خنك و پا را گرم نگه دار. دردهاي جزيي خود را به مدد روزه و نه با دارو درمان كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد در دنيا مانند ميهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده اند؛ آن چه را پيش روي او آورند بخورد و آنچه ندهند درخواست نكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد : جفاي ايمان و ستم بشريت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومايگي شخص از دو چيز روشن مي شود : بيهوده سخن گفتن و نپرسيده جواب دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهبودي، زمان مي برد، ولي در برخي از زمانها به فرصت هم نياز دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شکست نبود من هم نبودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر باید بداند که فقط وفقط ازمغز انسان است که لذات، خوشی ها، خنده ه ها، شوخی ها و همینطور غم ها، دردها، اندوه ها واشک ها سرچشمه می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن چیست ؟ بیماری است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران