0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی لیاقت سرفرازی و سروری را دارد که فروتن ، بخشنده باشد ، بکوشد ، بجوید ، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر کند ، و همیشه با همه کس به مدارا و آهستگی رفتار نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلش از بیم نداری و بینوایی نلرزد وجودش همیشه لبریز شادی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده گویان پند آموزند ، زیرا هشیاران عیب ایشان را به دیده می نگرند و از بیهوده گویی می پرهیزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد خو چنان به رنج اندر است که از زندگانی و تندرستی و خواسته لذت نمی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خو سازش و آشتی خواهی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که نیک نهاد و پاک منش و کوشا باشد ، به آنچه سزاوار است می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشنده نیکخوی آن کس است که به بخشش جانش را آراسته گرداند . دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام نبرد هوشیار و نگهدار تن خویش باش . چون دشمن در برابر تو ایستاد بر آشفته مشو و تدبیر نیکو کن

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نیوشاتر است ، امیدوارترین کسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی لیاقت سرفرازی و سروری را دارد که فروتن ، بخشنده باشد ، بکوشد ، بجوید ، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر کند ، و همیشه با همه کس به مدارا و آهستگی رفتار نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلش از بیم نداری و بینوایی نلرزد وجودش همیشه لبریز شادی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده گویان پند آموزند ، زیرا هشیاران عیب ایشان را به دیده می نگرند و از بیهوده گویی می پرهیزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد خو چنان به رنج اندر است که از زندگانی و تندرستی و خواسته لذت نمی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین خو سازش و آشتی خواهی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که نیک نهاد و پاک منش و کوشا باشد ، به آنچه سزاوار است می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشنده نیکخوی آن کس است که به بخشش جانش را آراسته گرداند . دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام نبرد هوشیار و نگهدار تن خویش باش . چون دشمن در برابر تو ایستاد بر آشفته مشو و تدبیر نیکو کن