0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو خشم چنان پر جوش و خروش است که هوش و خرد را زبون خویش می کند . دیوی پر آژنگ چهر که به هیچ مهربانی آرام نگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسپاس رای و شرم ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگاه فرمانروا بسان دریاست ، جوینده ای از دریا ریگ به کف می آورد و دیگری دُر شاهوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بنده گنج و درم نباشد هرگز پراگنده خاطر و دژم نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس پر آوازه و به نیکی سمر نمی گردد مگر آنکه از بدیها بپرهیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به هدف و مقصود بهترین راه آن است که از راه راست رو نگر داند و از گناه بپرهیزد ، بی گمان آرام ، و کام و نام نصیبش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آنچه دارد رضا و خرسند است هرگز رنج و تیمار و بدی در دلش راه نمی یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کس به قدر خرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم خوش منش خویشتن دار همیشه در نظر همگان گرامی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنهای بلند و نیکو را فراموش مکن که سخن بر تخت شاهی تاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو خشم چنان پر جوش و خروش است که هوش و خرد را زبون خویش می کند . دیوی پر آژنگ چهر که به هیچ مهربانی آرام نگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسپاس رای و شرم ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگاه فرمانروا بسان دریاست ، جوینده ای از دریا ریگ به کف می آورد و دیگری دُر شاهوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بنده گنج و درم نباشد هرگز پراگنده خاطر و دژم نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس پر آوازه و به نیکی سمر نمی گردد مگر آنکه از بدیها بپرهیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به هدف و مقصود بهترین راه آن است که از راه راست رو نگر داند و از گناه بپرهیزد ، بی گمان آرام ، و کام و نام نصیبش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آنچه دارد رضا و خرسند است هرگز رنج و تیمار و بدی در دلش راه نمی یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کس به قدر خرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم خوش منش خویشتن دار همیشه در نظر همگان گرامی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنهای بلند و نیکو را فراموش مکن که سخن بر تخت شاهی تاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد