0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو خشم چنان پر جوش و خروش است که هوش و خرد را زبون خویش می کند . دیوی پر آژنگ چهر که به هیچ مهربانی آرام نگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسپاس رای و شرم ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگاه فرمانروا بسان دریاست ، جوینده ای از دریا ریگ به کف می آورد و دیگری دُر شاهوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بنده گنج و درم نباشد هرگز پراگنده خاطر و دژم نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس پر آوازه و به نیکی سمر نمی گردد مگر آنکه از بدیها بپرهیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به هدف و مقصود بهترین راه آن است که از راه راست رو نگر داند و از گناه بپرهیزد ، بی گمان آرام ، و کام و نام نصیبش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آنچه دارد رضا و خرسند است هرگز رنج و تیمار و بدی در دلش راه نمی یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کس به قدر خرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم خوش منش خویشتن دار همیشه در نظر همگان گرامی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنهای بلند و نیکو را فراموش مکن که سخن بر تخت شاهی تاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو خشم چنان پر جوش و خروش است که هوش و خرد را زبون خویش می کند . دیوی پر آژنگ چهر که به هیچ مهربانی آرام نگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسپاس رای و شرم ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگاه فرمانروا بسان دریاست ، جوینده ای از دریا ریگ به کف می آورد و دیگری دُر شاهوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بنده گنج و درم نباشد هرگز پراگنده خاطر و دژم نمی گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس پر آوازه و به نیکی سمر نمی گردد مگر آنکه از بدیها بپرهیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به هدف و مقصود بهترین راه آن است که از راه راست رو نگر داند و از گناه بپرهیزد ، بی گمان آرام ، و کام و نام نصیبش می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به آنچه دارد رضا و خرسند است هرگز رنج و تیمار و بدی در دلش راه نمی یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کس به قدر خرد اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم خوش منش خویشتن دار همیشه در نظر همگان گرامی اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخنهای بلند و نیکو را فراموش مکن که سخن بر تخت شاهی تاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند ، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران