0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیر اگر رایمند و هوشمند باشد ، خط نیکو بنویسد ، کم گو ، پارسا، شکیبا ، با دانش ، راستگوی، وفادار ، و تازه روی باشد شرف همصحبتی فرمانروا را می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز سخنی که خرد نپسندد بر زبان میاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا هرگز برده و زبون خواسته نمی شود ، و در راه اندوختن مال ، خویش را در تنگی و رنج نمی افگند .اما خصم خرد و روان روشن ، کردار بد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب زدگی از سبکساری باشد ، و هر که شتابزده باشد و آهستگی ندارد همواره پشیمان و غمناک باشد ، و مردم سبکسار در چشم مردمان حقیر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرو ریزی سلسله های بزرگ از آن جهت است که بر کارهای بزرگ کاردان خُرد و نادان گماشتند ، و دیگر آن که دانش را و اهل دانش را دشمن داشتندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردوران همیشه به راه آزادگان و راستان می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را جان نگهبان تن باشد و خرد به او فرمانروایی کند زندگیش سراسر آسایش و روشنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگر راستین کسی است که آز در دلش راه نیافته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه به دانایی و خاطر نگهداشتن مردمان نامبردار است نه به خودستایی و کبر و خودبینی و بیدادگری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزاری بجوی از کسی که دریغش می آید که کسی از نیکی و یاری کس دیگر بهره یابد ، نه دانشور است و نه می خواهد که از دانش دیگران سود جوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبیر اگر رایمند و هوشمند باشد ، خط نیکو بنویسد ، کم گو ، پارسا، شکیبا ، با دانش ، راستگوی، وفادار ، و تازه روی باشد شرف همصحبتی فرمانروا را می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز سخنی که خرد نپسندد بر زبان میاور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا هرگز برده و زبون خواسته نمی شود ، و در راه اندوختن مال ، خویش را در تنگی و رنج نمی افگند .اما خصم خرد و روان روشن ، کردار بد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب زدگی از سبکساری باشد ، و هر که شتابزده باشد و آهستگی ندارد همواره پشیمان و غمناک باشد ، و مردم سبکسار در چشم مردمان حقیر باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرو ریزی سلسله های بزرگ از آن جهت است که بر کارهای بزرگ کاردان خُرد و نادان گماشتند ، و دیگر آن که دانش را و اهل دانش را دشمن داشتندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردوران همیشه به راه آزادگان و راستان می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را جان نگهبان تن باشد و خرد به او فرمانروایی کند زندگیش سراسر آسایش و روشنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگر راستین کسی است که آز در دلش راه نیافته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه به دانایی و خاطر نگهداشتن مردمان نامبردار است نه به خودستایی و کبر و خودبینی و بیدادگری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزاری بجوی از کسی که دریغش می آید که کسی از نیکی و یاری کس دیگر بهره یابد ، نه دانشور است و نه می خواهد که از دانش دیگران سود جوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران