0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشک بردن زهر جان است ، و همنشینی و همزبانی با مردمان سخن چین و دو روی پر گزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به چیزی که اگر به دستش نیاید غمگین و دلازرده می شود ، هرگز دل نمی بندد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرانبهاترین خلعت ایزدی خرد است . اگر زورمندی بی خرد باشد در حقیقت ناتوان و خوار و بی خریدار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ نادان به از زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوشیدن به کار ناشدنی خلاف خرد است که در آهن به آب رخنه نتوان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا که از دشمن همزور بیم کنی ، اما اگر در نبرد سستی نمایی نگون بخت و شکسته می شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده گوی در نظر هیچ کس قدر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همرزمان هوشیار اختیار کن ، و اگر خصم بر تو تیز گردیداز او برمتاب . اما چون یقین کردی که در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مکوش و با خصم پر توان میاشوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خوردن اندازه نگهدار که پر خوردن مایه زورمندی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخردی هرگز گرد بدی مگرد ، که نیکوترین کسان آن بود که بیرون و دترونش پاکیزه و نیک باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدمی بنده آرزوست ، سرشتها یکسان نیست ، هر کس خویی دارد ، و جویا و خواهان چیزی است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشک بردن زهر جان است ، و همنشینی و همزبانی با مردمان سخن چین و دو روی پر گزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند به چیزی که اگر به دستش نیاید غمگین و دلازرده می شود ، هرگز دل نمی بندد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرانبهاترین خلعت ایزدی خرد است . اگر زورمندی بی خرد باشد در حقیقت ناتوان و خوار و بی خریدار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ نادان به از زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوشیدن به کار ناشدنی خلاف خرد است که در آهن به آب رخنه نتوان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا که از دشمن همزور بیم کنی ، اما اگر در نبرد سستی نمایی نگون بخت و شکسته می شوی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده گوی در نظر هیچ کس قدر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همرزمان هوشیار اختیار کن ، و اگر خصم بر تو تیز گردیداز او برمتاب . اما چون یقین کردی که در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مکوش و با خصم پر توان میاشوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خوردن اندازه نگهدار که پر خوردن مایه زورمندی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخردی هرگز گرد بدی مگرد ، که نیکوترین کسان آن بود که بیرون و دترونش پاکیزه و نیک باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدمی بنده آرزوست ، سرشتها یکسان نیست ، هر کس خویی دارد ، و جویا و خواهان چیزی است .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران