0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده دلان بختیارانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده حال کسی است که بردبار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در کژی و کاستی نمی کوبد و جز ره رادی و راستی نمی پوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در انجمن خاموش بماند دل آسوده است . هوش و دل و جان از شنیدن و به خاطر سپردن سخن دانندگان توشه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر خردمند در این است که عیب خویش را دریابد و به رفع آن بکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد نژادان و بدگوهران اشتباه کار را باید از درگاه خویش براند تا نیکان از گزندشان در امان بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریاری در خور آفرین است که مردمان راستگو و پرهیزگار از او گزند نیابند . و شراندیشان و بدان از بیمش اشتباه و گناه نکنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده دلان بختیارانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده حال کسی است که بردبار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در کژی و کاستی نمی کوبد و جز ره رادی و راستی نمی پوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفت چیز نشان بی خردی است : خشم آوردن بر بی گناه ، بخشش به ناسزاوار ، ناسپاسی به یزدان ، پراکندن راز ، دست زدن به کار ناسودمند ، اعتماد به مردمان نا استوار ، لجاج و ستیهندگی در درغگویی .

تعداد پیامک

:

��وع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در انجمن خاموش بماند دل آسوده است . هوش و دل و جان از شنیدن و به خاطر سپردن سخن دانندگان توشه می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر خردمند در این است که عیب خویش را دریابد و به رفع آن بکوشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد نژادان و بدگوهران اشتباه کار را باید از درگاه خویش براند تا نیکان از گزندشان در امان بمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریاری در خور آفرین است که مردمان راستگو و پرهیزگار از او گزند نیابند . و شراندیشان و بدان از بیمش اشتباه و گناه نکنند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران