0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نادان پیرایه ای سزاوارتر و زیباتر از خاموشی نیست (بزرگمهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است ، که دیوی است ستمکار و دیر ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هرگز غم آنچه را از دستش رفته نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد ، شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکه مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدارترین ، هشیارترین ، و پسندیده ترین کسان ، دانای سالخورده ای باشد که دانش به تجربت آموخته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بسیار گفتن آبروی خود مبر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم ، در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حق کسی که قدر نیکمردی نشناسد نیکی نشاید

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای نادان پیرایه ای سزاوارتر و زیباتر از خاموشی نیست (بزرگمهر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است ، که دیوی است ستمکار و دیر ساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند هرگز غم آنچه را از دستش رفته نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد ، شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکه مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدارترین ، هشیارترین ، و پسندیده ترین کسان ، دانای سالخورده ای باشد که دانش به تجربت آموخته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بسیار گفتن آبروی خود مبر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم ، در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حق کسی که قدر نیکمردی نشناسد نیکی نشاید

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران