0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده حال کسی است که بردبار است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده . بزرگمهر 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار براستی در این جهان نیک بخت است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود رایی و خودبینی ، همه کام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهی و نیکی سپردن راه یزدان است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده حال کسی است که بردبار است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده . بزرگمهر 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران