0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدمی بنده آرزوست ، سرشتها یکسان نیست ، هر کس خویی دارد ، و جویا و خواهان چیزی است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهترمعرفی می کند تا آنچه می گویید . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد . بزرگمهر 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آدمی بنده آرزوست ، سرشتها یکسان نیست ، هر کس خویی دارد ، و جویا و خواهان چیزی است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظر مردم سخن سنج قدر سخن بیش از گنج است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد . زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی و آسایش فراهم کن . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد دیگران از سرنوشتش پند خواهند گرفت . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستید شما را بهترمعرفی می کند تا آنچه می گویید . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرسندترین آدم کسی است که دل از مهر و موافقت گردان سپهر برگیرد . بزرگمهر 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران