0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان برای شکار دشمنان چون تیر و کمان اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بسیار گفتن آبروی خود مبر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان برای شکار دشمنان چون تیر و کمان اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بسیار گفتن آبروی خود مبر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ .