0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به هوس نزریک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد. بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود .بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر حکیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین دانش ها یزدان پرستی است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نو�� اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . بزرگمهر 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به هوس نزریک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد. بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود .بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر حکیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . بزرگمهر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین دانش ها یزدان پرستی است . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. بزرگمهر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . بزرگمهر 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران