0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افكار یكدیگر را داشتیم، نخستین چیزی كه در دنیا از بین می رفت عشق بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان كه از عشق دوری می كنند مردگانی بیش نیستند.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطش قدرت، خطرناك ترین پدیده خود سری مدیر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه، آن را از دست مردان می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضر نیستم در راه باورهایم كشته شوم، چون ممكن است برخطا باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینكه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اكثریت نوع بشر، امكان نادرست بودن نظری كه همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عكس آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگیزه هایی كه مردمان را به فلسفه كشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد كه محكمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند كه كمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا كشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید كه به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بنا باشد كه جهان از فاجعه هایی كه آن را تهدید می كنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند كه دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افكار یكدیگر را داشتیم، نخستین چیزی كه در دنیا از بین می رفت عشق بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان كه از عشق دوری می كنند مردگانی بیش نیستند.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطش قدرت، خطرناك ترین پدیده خود سری مدیر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه، آن را از دست مردان می گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضر نیستم در راه باورهایم كشته شوم، چون ممكن است برخطا باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینكه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اكثریت نوع بشر، امكان نادرست بودن نظری كه همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عكس آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگیزه هایی كه مردمان را به فلسفه كشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد كه محكمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند كه كمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا كشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید كه به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بنا باشد كه جهان از فاجعه هایی كه آن را تهدید می كنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند كه دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند.