0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي خواهيد راه خود را به سوي عشق و شور زندگي بازيابيد، بايد [نخست] راه دل و قلب خود را بازيابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردن نهادن به عشق خود، همان گردن نهادن به چيزي يا كسي بيرون از شما نيست،بلكه گردن نهادن به نيروي عشق و شور و شادماني دروني خود شماست .اين گونهگردن نهادن، همان گردن نهادن در برابر خود راستين تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباشيد كه ديگران درباره ي شما چگونه مي انديشند. به اين نينديشيد كه آنچه را مي خواهيد انجام بدهيد، چقدر عملي، سودمند يا كارساز است. شوخ باشيد، عاشق باشيد، با شور و حال زندگي كنيد؛ خودتان باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه ندهيد ترس، شما را به سوي "بي تفاوتي" براند.((باربارا دي آنجليس به گونه اي از عشق و شور خود نگاهباني و پاسداري كنيد كه گويي گرانبها ترين دارايي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گزينشي كه مي كنيد، به آن پايبند باشيد؛ آنگاه هر كاري كه از شما سر بزند، سرشار از عشق و شور زندگي خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و شور زندگاني را در درون خودتان جست و جو كنيد. سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همان عشق است كه شما را در راه خودكاوي و خودشناسي، يك دم تنها نمي گذارد،آن هم زماني كه نمي دانيد به كدامين سو روانيد و در پي كدامين گمگشته‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آغاز دوباره، هر رشد و دگرگوني دروني و هر تغيير مسيري كه همواره از عشق و نياز و گرايش دروني آغاز شده باشد، به سمت راستي، شادماني، خوشبختي و آزادي بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه عشق و شور زندگي بيشتري از خود نشان دهيد، براي ديگران نيز بيشترمقاومت ناپذير خواهيد شد و آنها ديگر نخواهند توانست شما را ناديده بگيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما اين توان را داريد كه يك زندگاني‌ سرشار از عشق و خرسندي بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آهنربايي است كه ما را به سوي آغاز خود مي كشاند.((باربارا دي آنجليس)) عشق، تنها سرچشمه ي نيرو و توان شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با عشق، نيازمند جرأت، دليري و بي باكي روحي بزرگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرتاسر زندگي، باز، همان عشق است كه تنها پشتيبان و آزادي بخش شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به همان اندازه طبيعي است كه نفس كشيدن و زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه تعهد خود را نسبت به چيزي بيشتر كنيد، عشق و شور و حال بيشتري نسبت به آن در خود احساس خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ويژگي و يا كيفيتي نيست كه برخي با آن زاده شده باشند، اما برخي ديگر محكوم هستند تا پايان عمر بدون آن سر كنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي خواهيد راه خود را به سوي عشق و شور زندگي بازيابيد، بايد [نخست] راه دل و قلب خود را بازيابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردن نهادن به عشق خود، همان گردن نهادن به چيزي يا كسي بيرون از شما نيست،بلكه گردن نهادن به نيروي عشق و شور و شادماني دروني خود شماست .اين گونهگردن نهادن، همان گردن نهادن در برابر خود راستين تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباشيد كه ديگران درباره ي شما چگونه مي انديشند. به اين نينديشيد كه آنچه را مي خواهيد انجام بدهيد، چقدر عملي، سودمند يا كارساز است. شوخ باشيد، عاشق باشيد، با شور و حال زندگي كنيد؛ خودتان باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه ندهيد ترس، شما را به سوي "بي تفاوتي" براند.((باربارا دي آنجليس به گونه اي از عشق و شور خود نگاهباني و پاسداري كنيد كه گويي گرانبها ترين دارايي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گزينشي كه مي كنيد، به آن پايبند باشيد؛ آنگاه هر كاري كه از شما سر بزند، سرشار از عشق و شور زندگي خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و شور زندگاني را در درون خودتان جست و جو كنيد. سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همان عشق است كه شما را در راه خودكاوي و خودشناسي، يك دم تنها نمي گذارد،آن هم زماني كه نمي دانيد به كدامين سو روانيد و در پي كدامين گمگشته‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آغاز دوباره، هر رشد و دگرگوني دروني و هر تغيير مسيري كه همواره از عشق و نياز و گرايش دروني آغاز شده باشد، به سمت راستي، شادماني، خوشبختي و آزادي بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه عشق و شور زندگي بيشتري از خود نشان دهيد، براي ديگران نيز بيشترمقاومت ناپذير خواهيد شد و آنها ديگر نخواهند توانست شما را ناديده بگيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما اين توان را داريد كه يك زندگاني‌ سرشار از عشق و خرسندي بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آهنربايي است كه ما را به سوي آغاز خود مي كشاند.((باربارا دي آنجليس)) عشق، تنها سرچشمه ي نيرو و توان شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با عشق، نيازمند جرأت، دليري و بي باكي روحي بزرگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرتاسر زندگي، باز، همان عشق است كه تنها پشتيبان و آزادي بخش شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به همان اندازه طبيعي است كه نفس كشيدن و زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه تعهد خود را نسبت به چيزي بيشتر كنيد، عشق و شور و حال بيشتري نسبت به آن در خود احساس خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ويژگي و يا كيفيتي نيست كه برخي با آن زاده شده باشند، اما برخي ديگر محكوم هستند تا پايان عمر بدون آن سر كنند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران