0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي خواهيد راه خود را به سوي عشق و شور زندگي بازيابيد، بايد [نخست] راه دل و قلب خود را بازيابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردن نهادن به عشق خود، همان گردن نهادن به چيزي يا كسي بيرون از شما نيست،بلكه گردن نهادن به نيروي عشق و شور و شادماني دروني خود شماست .اين گونهگردن نهادن، همان گردن نهادن در برابر خود راستين تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباشيد كه ديگران درباره ي شما چگونه مي انديشند. به اين نينديشيد كه آنچه را مي خواهيد انجام بدهيد، چقدر عملي، سودمند يا كارساز است. شوخ باشيد، عاشق باشيد، با شور و حال زندگي كنيد؛ خودتان باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه ندهيد ترس، شما را به سوي "بي تفاوتي" براند.((باربارا دي آنجليس به گونه اي از عشق و شور خود نگاهباني و پاسداري كنيد كه گويي گرانبها ترين دارايي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گزينشي كه مي كنيد، به آن پايبند باشيد؛ آنگاه هر كاري كه از شما سر بزند، سرشار از عشق و شور زندگي خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و شور زندگاني را در درون خودتان جست و جو كنيد. سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همان عشق است كه شما را در راه خودكاوي و خودشناسي، يك دم تنها نمي گذارد،آن هم زماني كه نمي دانيد به كدامين سو روانيد و در پي كدامين گمگشته‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آغاز دوباره، هر رشد و دگرگوني دروني و هر تغيير مسيري كه همواره از عشق و نياز و گرايش دروني آغاز شده باشد، به سمت راستي، شادماني، خوشبختي و آزادي بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه عشق و شور زندگي بيشتري از خود نشان دهيد، براي ديگران نيز بيشترمقاومت ناپذير خواهيد شد و آنها ديگر نخواهند توانست شما را ناديده بگيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما اين توان را داريد كه يك زندگاني‌ سرشار از عشق و خرسندي بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آهنربايي است كه ما را به سوي آغاز خود مي كشاند.((باربارا دي آنجليس)) عشق، تنها سرچشمه ي نيرو و توان شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با عشق، نيازمند جرأت، دليري و بي باكي روحي بزرگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرتاسر زندگي، باز، همان عشق است كه تنها پشتيبان و آزادي بخش شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به همان اندازه طبيعي است كه نفس كشيدن و زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه تعهد خود را نسبت به چيزي بيشتر كنيد، عشق و شور و حال بيشتري نسبت به آن در خود احساس خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ويژگي و يا كيفيتي نيست كه برخي با آن زاده شده باشند، اما برخي ديگر محكوم هستند تا پايان عمر بدون آن سر كنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه مي خواهيد راه خود را به سوي عشق و شور زندگي بازيابيد، بايد [نخست] راه دل و قلب خود را بازيابيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردن نهادن به عشق خود، همان گردن نهادن به چيزي يا كسي بيرون از شما نيست،بلكه گردن نهادن به نيروي عشق و شور و شادماني دروني خود شماست .اين گونهگردن نهادن، همان گردن نهادن در برابر خود راستين تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباشيد كه ديگران درباره ي شما چگونه مي انديشند. به اين نينديشيد كه آنچه را مي خواهيد انجام بدهيد، چقدر عملي، سودمند يا كارساز است. شوخ باشيد، عاشق باشيد، با شور و حال زندگي كنيد؛ خودتان باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز اجازه ندهيد ترس، شما را به سوي "بي تفاوتي" براند.((باربارا دي آنجليس به گونه اي از عشق و شور خود نگاهباني و پاسداري كنيد كه گويي گرانبها ترين دارايي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گزينشي كه مي كنيد، به آن پايبند باشيد؛ آنگاه هر كاري كه از شما سر بزند، سرشار از عشق و شور زندگي خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و شور زندگاني را در درون خودتان جست و جو كنيد. سرزندگي و زنده بودن را تنها از درون خودتان جويا شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همان عشق است كه شما را در راه خودكاوي و خودشناسي، يك دم تنها نمي گذارد،آن هم زماني كه نمي دانيد به كدامين سو روانيد و در پي كدامين گمگشته‌ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آغاز دوباره، هر رشد و دگرگوني دروني و هر تغيير مسيري كه همواره از عشق و نياز و گرايش دروني آغاز شده باشد، به سمت راستي، شادماني، خوشبختي و آزادي بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه عشق و شور زندگي بيشتري از خود نشان دهيد، براي ديگران نيز بيشترمقاومت ناپذير خواهيد شد و آنها ديگر نخواهند توانست شما را ناديده بگيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما اين توان را داريد كه يك زندگاني‌ سرشار از عشق و خرسندي بيافرينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، آهنربايي است كه ما را به سوي آغاز خود مي كشاند.((باربارا دي آنجليس)) عشق، تنها سرچشمه ي نيرو و توان شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي با عشق، نيازمند جرأت، دليري و بي باكي روحي بزرگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرتاسر زندگي، باز، همان عشق است كه تنها پشتيبان و آزادي بخش شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به همان اندازه طبيعي است كه نفس كشيدن و زنده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه تعهد خود را نسبت به چيزي بيشتر كنيد، عشق و شور و حال بيشتري نسبت به آن در خود احساس خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ويژگي و يا كيفيتي نيست كه برخي با آن زاده شده باشند، اما برخي ديگر محكوم هستند تا پايان عمر بدون آن سر كنند