0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادگيري هر گونه مهارتي در ابتدا دشوار است. يادگيري فن شنا در ابتدا مشكل است، اما وقتي در آن ماهر شوي چنان سهل و آسان مي شود كه بعدها متعجب مي شوي كه چرا تا آن حد مشكل به نظر مي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يگانه گنجي كه ارزش جست و جو دارد طبيعت خود تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم فقط از حقيقت مي ترسند و نه از هيچ چيز ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه در راه كشف حقيقت تلاش مي كند، جامعه بي درنگ دشمن او مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه درست زندگي، دل به دريا زدن است؛ هميشه در حال اكتشاف بودن، هميشه به ستاره ها رسيدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب راكد چيزي فراتر از خودش را نمي شناسد، زيرا هرگز از چارچوب خودش فراتر نمي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه تو چيزي از خود نبخشي هرگز احساس شادماني نخواهي كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان راستين همواره جهان و هستي را غني تر مي كند و از خود چيزي به هستي مي بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقِ سركوب شده ويرانگر مي شود و عشقِ ابراز شده، آفريننده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هميشه آفريننده است و دنيا بسيار ويرانگر بوده، زيرا به انسان آموخته كه انرژي عشق را سركوب كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل هميشه عشق را به كوري و ديوانگي محكوم ساخته و به آن نسبت هاي ناروايي داده، به اين دليل ساده كه از درك آن عاجز بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت را نمي توان خريداري كرد. هيچ راهي براي گرفتن حقيقت از ديگران نيست. حقيقت قابل انتقال نيست؛ تو بايد خودت حقيقت را كشف كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، آزاد به دنيا مي آيد؛ او هيچ سرنوشتي ندارد. اگر سرنوشتي وجود داشت، آزادي انسان از بين مي رفت و او تبديل به يك دستگاه مي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي در راه دروغ بي ارزش است و مردن در راه حقيقت يكي از بزرگترين بركات زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط وقايع را ثبت مي كند، اما داستانها حقايق را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن به اين دليل در عشق هم مي افتند كه از تنهايي درآيند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادگيري هر گونه مهارتي در ابتدا دشوار است. يادگيري فن شنا در ابتدا مشكل است، اما وقتي در آن ماهر شوي چنان سهل و آسان مي شود كه بعدها متعجب مي شوي كه چرا تا آن حد مشكل به نظر مي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يگانه گنجي كه ارزش جست و جو دارد طبيعت خود تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم فقط از حقيقت مي ترسند و نه از هيچ چيز ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه در راه كشف حقيقت تلاش مي كند، جامعه بي درنگ دشمن او مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه درست زندگي، دل به دريا زدن است؛ هميشه در حال اكتشاف بودن، هميشه به ستاره ها رسيدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب راكد چيزي فراتر از خودش را نمي شناسد، زيرا هرگز از چارچوب خودش فراتر نمي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه تو چيزي از خود نبخشي هرگز احساس شادماني نخواهي كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان راستين همواره جهان و هستي را غني تر مي كند و از خود چيزي به هستي مي بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقِ سركوب شده ويرانگر مي شود و عشقِ ابراز شده، آفريننده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هميشه آفريننده است و دنيا بسيار ويرانگر بوده، زيرا به انسان آموخته كه انرژي عشق را سركوب كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل هميشه عشق را به كوري و ديوانگي محكوم ساخته و به آن نسبت هاي ناروايي داده، به اين دليل ساده كه از درك آن عاجز بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت را نمي توان خريداري كرد. هيچ راهي براي گرفتن حقيقت از ديگران نيست. حقيقت قابل انتقال نيست؛ تو بايد خودت حقيقت را كشف كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، آزاد به دنيا مي آيد؛ او هيچ سرنوشتي ندارد. اگر سرنوشتي وجود داشت، آزادي انسان از بين مي رفت و او تبديل به يك دستگاه مي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي در راه دروغ بي ارزش است و مردن در راه حقيقت يكي از بزرگترين بركات زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط وقايع را ثبت مي كند، اما داستانها حقايق را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن به اين دليل در عشق هم مي افتند كه از تنهايي درآيند