0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادگيري هر گونه مهارتي در ابتدا دشوار است. يادگيري فن شنا در ابتدا مشكل است، اما وقتي در آن ماهر شوي چنان سهل و آسان مي شود كه بعدها متعجب مي شوي كه چرا تا آن حد مشكل به نظر مي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يگانه گنجي كه ارزش جست و جو دارد طبيعت خود تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم فقط از حقيقت مي ترسند و نه از هيچ چيز ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه در راه كشف حقيقت تلاش مي كند، جامعه بي درنگ دشمن او مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه درست زندگي، دل به دريا زدن است؛ هميشه در حال اكتشاف بودن، هميشه به ستاره ها رسيدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب راكد چيزي فراتر از خودش را نمي شناسد، زيرا هرگز از چارچوب خودش فراتر نمي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ار��ال پیامک

:

تا زماني كه تو چيزي از خود نبخشي هرگز احساس شادماني نخواهي كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان راستين همواره جهان و هستي را غني تر مي كند و از خود چيزي به هستي مي بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقِ سركوب شده ويرانگر مي شود و عشقِ ابراز شده، آفريننده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هميشه آفريننده است و دنيا بسيار ويرانگر بوده، زيرا به انسان آموخته كه انرژي عشق را سركوب كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل هميشه عشق را به كوري و ديوانگي محكوم ساخته و به آن نسبت هاي ناروايي داده، به اين دليل ساده كه از درك آن عاجز بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت را نمي توان خريداري كرد. هيچ راهي براي گرفتن حقيقت از ديگران نيست. حقيقت قابل انتقال نيست؛ تو بايد خودت حقيقت را كشف كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، آزاد به دنيا مي آيد؛ او هيچ سرنوشتي ندارد. اگر سرنوشتي وجود داشت، آزادي انسان از بين مي رفت و او تبديل به يك دستگاه مي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي در راه دروغ بي ارزش است و مردن در راه حقيقت يكي از بزرگترين بركات زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط وقايع را ثبت مي كند، اما داستانها حقايق را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن به اين دليل در عشق هم مي افتند كه از تنهايي درآيند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادگيري هر گونه مهارتي در ابتدا دشوار است. يادگيري فن شنا در ابتدا مشكل است، اما وقتي در آن ماهر شوي چنان سهل و آسان مي شود كه بعدها متعجب مي شوي كه چرا تا آن حد مشكل به نظر مي رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يگانه گنجي كه ارزش جست و جو دارد طبيعت خود تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم فقط از حقيقت مي ترسند و نه از هيچ چيز ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه در راه كشف حقيقت تلاش مي كند، جامعه بي درنگ دشمن او مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه درست زندگي، دل به دريا زدن است؛ هميشه در حال اكتشاف بودن، هميشه به ستاره ها رسيدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب راكد چيزي فراتر از خودش را نمي شناسد، زيرا هرگز از چارچوب خودش فراتر نمي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه تو چيزي از خود نبخشي هرگز احساس شادماني نخواهي كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان راستين همواره جهان و هستي را غني تر مي كند و از خود چيزي به هستي مي بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقِ سركوب شده ويرانگر مي شود و عشقِ ابراز شده، آفريننده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هميشه آفريننده است و دنيا بسيار ويرانگر بوده، زيرا به انسان آموخته كه انرژي عشق را سركوب كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل هميشه عشق را به كوري و ديوانگي محكوم ساخته و به آن نسبت هاي ناروايي داده، به اين دليل ساده كه از درك آن عاجز بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت را نمي توان خريداري كرد. هيچ راهي براي گرفتن حقيقت از ديگران نيست. حقيقت قابل انتقال نيست؛ تو بايد خودت حقيقت را كشف كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، آزاد به دنيا مي آيد؛ او هيچ سرنوشتي ندارد. اگر سرنوشتي وجود داشت، آزادي انسان از بين مي رفت و او تبديل به يك دستگاه مي شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي در راه دروغ بي ارزش است و مردن در راه حقيقت يكي از بزرگترين بركات زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ فقط وقايع را ثبت مي كند، اما داستانها حقايق را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن به اين دليل در عشق هم مي افتند كه از تنهايي درآيند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران