0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز تغيير مي يابد و هيچ چيز حتي براي يك لحظه ثابت نمي ماند. اگر تو از اين نكته آگاه شوي، ميل و اشتياق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروكش مي كند و آنگاه آزاد و رها مي شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البته كه سياستمداران بايد از دادن حق رأي به كودكان بترسند، زيرا كودكان همه چيز را مي بينند و به ماهيت همه چيز پي مي برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون رودخانه است؛ راكد نيست، روان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد طلوع كرده است اما تو در تاريكي هستي. طلوع خورشيد به تلاش هاي تو بستگي ندارد. هر كاري بكني نمي تواني باعث طلوع خورشيد شوي، اما مي تواني درهايت را بگشايي يا اينكه آنها را بسته نگاه داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كاملاً بي آلايش، پاك و ساده به دنيا مي آييم، اما دنيا شروع به ترسيم طرح و نگارهايي در لوح سفيد آگاهي ما مي كند؛ شروع به شكل بخشيدن به ما مي كند؛ همه كس را آلوده و مسموم مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمايل تو به دوام و ثبات است كه تو را به دردسر مي اندازد. تو مي خواهي زندگي بدون تغييري را در پيش بگيري و اين ممكن نيست؛ تو به دنبال ناممكن هستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي قلب تو گشوده شود حتي اگر در زندان باشي همچنان ارباب مي ماني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادماني فقط از آنِ شجاعان است. شادماني يعني پيوسته دست شستن از گذشته. شادماني در گذشته مي ميرد و در هر لحظه زايشي تازه مي يابد؛ اين يعني شادماني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شجاع پيوسته از گذشته، از كهنه و از آشنا دست مي شويد و هميشه آماده است تا به استقبال ناآشنا و ناشناخته برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت پيشه كن تا معجزه هاي ناگزير رخ دهند. هر لحظه ي زندگي انسان شجاع با معجزه مي گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادماني پيامد خودآگاه شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد مي سازند نه روحت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسوها نمي توانند ساحل را ترك گويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كليد مخفي كه دروازه ي معجزه ها را مي گشايد، خوش و خرم بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه به حقيقت دست يافته چگونه مي تواند دروغ بگويد؟ براي چه بايد دروغ بگويد؟ او هيچ دروغي براي گفتن ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز تغيير مي يابد و هيچ چيز حتي براي يك لحظه ثابت نمي ماند. اگر تو از اين نكته آگاه شوي، ميل و اشتياق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروكش مي كند و آنگاه آزاد و رها مي شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البته كه سياستمداران بايد از دادن حق رأي به كودكان بترسند، زيرا كودكان همه چيز را مي بينند و به ماهيت همه چيز پي مي برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همچون رودخانه است؛ راكد نيست، روان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد طلوع كرده است اما تو در تاريكي هستي. طلوع خورشيد به تلاش هاي تو بستگي ندارد. هر كاري بكني نمي تواني باعث طلوع خورشيد شوي، اما مي تواني درهايت را بگشايي يا اينكه آنها را بسته نگاه داري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كاملاً بي آلايش، پاك و ساده به دنيا مي آييم، اما دنيا شروع به ترسيم طرح و نگارهايي در لوح سفيد آگاهي ما مي كند؛ شروع به شكل بخشيدن به ما مي كند؛ همه كس را آلوده و مسموم مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمايل تو به دوام و ثبات است كه تو را به دردسر مي اندازد. تو مي خواهي زندگي بدون تغييري را در پيش بگيري و اين ممكن نيست؛ تو به دنبال ناممكن هستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي قلب تو گشوده شود حتي اگر در زندان باشي همچنان ارباب مي ماني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادماني فقط از آنِ شجاعان است. شادماني يعني پيوسته دست شستن از گذشته. شادماني در گذشته مي ميرد و در هر لحظه زايشي تازه مي يابد؛ اين يعني شادماني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شجاع پيوسته از گذشته، از كهنه و از آشنا دست مي شويد و هميشه آماده است تا به استقبال ناآشنا و ناشناخته برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت پيشه كن تا معجزه هاي ناگزير رخ دهند. هر لحظه ي زندگي انسان شجاع با معجزه مي گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادماني پيامد خودآگاه شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد مي سازند نه روحت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسوها نمي توانند ساحل را ترك گويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كليد مخفي كه دروازه ي معجزه ها را مي گشايد، خوش و خرم بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه به حقيقت دست يافته چگونه مي تواند دروغ بگويد؟ براي چه بايد دروغ بگويد؟ او هيچ دروغي براي گفتن ندارد.