0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي ات را قرباني چيزي مكن، همه چيز را قرباني زندگيت كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به هيچ وجه اسرارآميز نيست. بر هر برگ درخت، بر هر ريگ ساحل، زندگي را مي خوانيم. اين زندگي است كه در هر پرتو آفتاب مي رقصد؛ هر آنچه مي بيني، خود زندگي است با تمام زيبايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسيدي، همزمان دره اي عميق نيز در كنارش دهان باز خواهد كرد. اگر مي خواهي به بهشت دست پيدا كني، ريشه هاي تو بايد در خودِ جهنم پا بگيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر احمق تر باشي از دانشت مطمئن تر مي شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن يعني گذشته؛ ذهن هميشه مرده است. چيزي نيست جز انباشتگي خاطرات بر روي هم. گرد و غبار چگونه مي تواند روشن و درخشان باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن چيزهايي در مورد حقيقت، شناخت حقيقت نيست و دانستن چيزهايي در مورد عشق، شناخت عشق نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش حقيقي يا خرد از راه آگاهي به دست مي آيد؛ نه با گردآوري معلومات، بلكه با از سر گذراندن تحول. آگاهي، تحولي بنيادين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، مرده است و دانستن، زنده و پويا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادماني همزمان با خودآگاهي شكوفا مي شود؛ يا خودآگاهي شكوفاتر مي شود و تو شادمان تر مي شوي و يا شادماني شكوفاتر مي شود و تو خودآگاه تر مي شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد تو تجهيزات بيشتري در اختيار داشته باشي، اما همان آدم گذشته باقي خواهي ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همان كاري است كه ميليونها نفر از مردم در حال انجام آن هستند: همچون يك دستگاه، همچون يك كامپيوتر عمل مي كنند؛ كليشه هايي را تكرار مي كنند؛ واژگاني زيبا اما مرده را تكرار مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلومات يعني هيچ چيز؛ يك دستگاه كامپيوتر مي تواند معلوماتي بسيار بيشتر از تو اندوخته باشد، اما كامپيوتر هيچ گاه نمي تواند يك مسيح يا يك بودا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد تو قصد ياري رساني داشته باشي، اما اگر انرژي شادماني در وجود تو نباشد، اگر تو از اين انرِژي سرشار نباشي، ناگزير آسيب خواهي رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شخص بدبخت فقط مي تواند به ديگران بدبختي بدهد؛ ما فقط مي توانيم آنچه را كه داريم به ديگران عرضه كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط يك شخص شادمان مي تواند ياور ديگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگي پيش بيني پذير مي بود، مكانيكي مي شد. زندگي پيش بيني پذير نيست، هميشه با شگفتي همراه است و تو هر قدر هشيارتر باشي با شگفتي بيشتري روبرو مي شوي

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي ات را قرباني چيزي مكن، همه چيز را قرباني زندگيت كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي به هيچ وجه اسرارآميز نيست. بر هر برگ درخت، بر هر ريگ ساحل، زندگي را مي خوانيم. اين زندگي است كه در هر پرتو آفتاب مي رقصد؛ هر آنچه مي بيني، خود زندگي است با تمام زيبايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسيدي، همزمان دره اي عميق نيز در كنارش دهان باز خواهد كرد. اگر مي خواهي به بهشت دست پيدا كني، ريشه هاي تو بايد در خودِ جهنم پا بگيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر احمق تر باشي از دانشت مطمئن تر مي شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن يعني گذشته؛ ذهن هميشه مرده است. چيزي نيست جز انباشتگي خاطرات بر روي هم. گرد و غبار چگونه مي تواند روشن و درخشان باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن چيزهايي در مورد حقيقت، شناخت حقيقت نيست و دانستن چيزهايي در مورد عشق، شناخت عشق نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش حقيقي يا خرد از راه آگاهي به دست مي آيد؛ نه با گردآوري معلومات، بلكه با از سر گذراندن تحول. آگاهي، تحولي بنيادين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، مرده است و دانستن، زنده و پويا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادماني همزمان با خودآگاهي شكوفا مي شود؛ يا خودآگاهي شكوفاتر مي شود و تو شادمان تر مي شوي و يا شادماني شكوفاتر مي شود و تو خودآگاه تر مي شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد تو تجهيزات بيشتري در اختيار داشته باشي، اما همان آدم گذشته باقي خواهي ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همان كاري است كه ميليونها نفر از مردم در حال انجام آن هستند: همچون يك دستگاه، همچون يك كامپيوتر عمل مي كنند؛ كليشه هايي را تكرار مي كنند؛ واژگاني زيبا اما مرده را تكرار مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلومات يعني هيچ چيز؛ يك دستگاه كامپيوتر مي تواند معلوماتي بسيار بيشتر از تو اندوخته باشد، اما كامپيوتر هيچ گاه نمي تواند يك مسيح يا يك بودا شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد تو قصد ياري رساني داشته باشي، اما اگر انرژي شادماني در وجود تو نباشد، اگر تو از اين انرِژي سرشار نباشي، ناگزير آسيب خواهي رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شخص بدبخت فقط مي تواند به ديگران بدبختي بدهد؛ ما فقط مي توانيم آنچه را كه داريم به ديگران عرضه كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط يك شخص شادمان مي تواند ياور ديگران باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگي پيش بيني پذير مي بود، مكانيكي مي شد. زندگي پيش بيني پذير نيست، هميشه با شگفتي همراه است و تو هر قدر هشيارتر باشي با شگفتي بيشتري روبرو مي شوي

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران