0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنايي در زندگي نيست؛ معنا را بايد خلق كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنويت را فضيلت هاي ساختگي به وجود نمي آورد. چون اگر فضيلت ساختگي باشد... ديگر فضيلت نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من اين را بلوغ ذهن مي خوانم : آنگاه كه بي هيچ پرسشي به زندگي نظر بيندازي و صرفا با شهامت و بي باكي در آن شيرجه روي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را طلب كن؛ همه از آن تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه تنها تو نيستي كه حقيقيت را مي جويي، حقيقت نيز در جستجوي تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ترس را دور مي سازد، همچنان كه نور، ظلمت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه خوشي بنا به دليلي باشد، پايدار نخواهد بود. اگر خوشي بنا به هيچ دليلي نباشد، پايدار و براي هميشه مي ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين گام آن است كه زندگي را همان گونه كه هست بپذيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مذهبي سعادتمند است. هر جا كه باشد در معبد است. انسان سعادتمند معبد خود را همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون رفتن در حقيقت، درون رفتن نيست؛ اين تنها بيرون رفتن است... و ناگهان خود را در درون مي يابي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفكر، بيرون زدن است. عدم تفكر، درون زدن است. فكر كن و خواهي ديد كه از خود دورتر و دورتر خواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوشمندي خطرناك است. هوشمندي يعني اينكه خود مستقل مي انديشي، خود مستقل پيرامون را مي نگري، ديگر جزميات را باور نداري، فقط و فقط تجربه خود را مي پذيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن دم كه محسور ناشناخته شوي، ديگر پاياني بر اين زيارت نيست، سفري است بي انتها، بي پايان، هميشه در راه؛ سفري خستگي ناپذير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن امپراطوري هستي كه به خواب رفته و در رويا مي بيند كه گداست؛ از خواب بيدار شو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والاترين هنر در جهان آن است كه مريد باشي؛ اين موهبت با هيچ چيز ديگري قابل سنجش نيست... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نيست، عشق ورزيدن است؛ پيوند نيست، پيوند يافتن است؛ ترانه نيست، ترانه خواندن اس؛ رقص نيست، رقصيدن است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنايي در زندگي نيست؛ معنا را بايد خلق كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنويت را فضيلت هاي ساختگي به وجود نمي آورد. چون اگر فضيلت ساختگي باشد... ديگر فضيلت نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من اين را بلوغ ذهن مي خوانم : آنگاه كه بي هيچ پرسشي به زندگي نظر بيندازي و صرفا با شهامت و بي باكي در آن شيرجه روي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را طلب كن؛ همه از آن تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش كه تنها تو نيستي كه حقيقيت را مي جويي، حقيقت نيز در جستجوي تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ترس را دور مي سازد، همچنان كه نور، ظلمت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه خوشي بنا به دليلي باشد، پايدار نخواهد بود. اگر خوشي بنا به هيچ دليلي نباشد، پايدار و براي هميشه مي ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين گام آن است كه زندگي را همان گونه كه هست بپذيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مذهبي سعادتمند است. هر جا كه باشد در معبد است. انسان سعادتمند معبد خود را همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون رفتن در حقيقت، درون رفتن نيست؛ اين تنها بيرون رفتن است... و ناگهان خود را در درون مي يابي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفكر، بيرون زدن است. عدم تفكر، درون زدن است. فكر كن و خواهي ديد كه از خود دورتر و دورتر خواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوشمندي خطرناك است. هوشمندي يعني اينكه خود مستقل مي انديشي، خود مستقل پيرامون را مي نگري، ديگر جزميات را باور نداري، فقط و فقط تجربه خود را مي پذيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن دم كه محسور ناشناخته شوي، ديگر پاياني بر اين زيارت نيست، سفري است بي انتها، بي پايان، هميشه در راه؛ سفري خستگي ناپذير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آن امپراطوري هستي كه به خواب رفته و در رويا مي بيند كه گداست؛ از خواب بيدار شو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والاترين هنر در جهان آن است كه مريد باشي؛ اين موهبت با هيچ چيز ديگري قابل سنجش نيست... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نيست، عشق ورزيدن است؛ پيوند نيست، پيوند يافتن است؛ ترانه نيست، ترانه خواندن اس؛ رقص نيست، رقصيدن است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران