0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد نيست گهگاه غمگين باشي، غمين بودن زيبايي خود را دارد. فقط بايد بياموزي كه از زيبايي غمين بودن لذت ببري، از سكوت آن و از ژرفاي آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود تنها يك زمان را مي شناسد؛ زمان حال. زمان گذشته را نمي شناسد، چون ديگر وجود ندارد. زمان آينده را نيز نمي شناسد، چون هنوز نيامده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست طبيعي باش، سپس در رودخانه «طبيعي» جاري خواهي شد. روزي مي رسد كه رودخانه به اقيانوس ماوراء طبيعي مي پيوندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست طبيعي باش، سپس در رودخانه «طبيعي» جاري خواهي شد. روزي مي رسد كه رودخانه به اقيانوس ماوراء طبيعي مي پيوندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آينده موكول نكن. فردا، فردا؛ اين واژه را از واژگان ذهنت بيرون بينداز! فردا وجود ندارد. نمي تواند وجود داشته باشد؛ چنين مفهومي در ذات پديده ها نيست. تنها امروز است كه وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چيزي به كسي مي دهي، شايد ارزش چنداني نداشته باشد، اما همين هديه كردن و بخشيدن، بي نهايت رضايت بخش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خنده را فلج كني، گريه را نيز فلج كرده اي. تنها كسي كه مي تواند خوب بخندد مي تواند خوب گريه بگريد و اگر بتواني خوب بخندي و خوب گريه كني، زنده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تو و فقط تويي كه مسئول آن چيزي هستي كه برايت پيش مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كهنسالان بر كودكان مسلط اند و مي خواهند آنها را زودتر از زماني كه طبيعت مقدر داشته از دوران كودكي بيرون كشند. آنها مي كشند و خرد مي كنند؛ كودك، كودكي را براي هميشه از كف مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت چنان بيكران و واژگان چنان حقير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد باشي، زمان معنايي نخواهد داشت، زمان از ميان خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز معتقد مشو، هرگز پيرو مشو، هرگز بخشي از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خيانت مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اكتسابي است، شناخت از آن توست، متعلق به خود توست و اصيل است. دانش اطلاعات است، شناخت دگرگوني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مخالف چشم پوشي از هر چيزي هستم به جز حماقت و خرافات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان مشكلي ندارد، مشكل عدم آگاهي است. از پوسته ناآگاهي برون آي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي بسيار لحظه اي است، اما هيهات از اين لحظه!

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد نيست گهگاه غمگين باشي، غمين بودن زيبايي خود را دارد. فقط بايد بياموزي كه از زيبايي غمين بودن لذت ببري، از سكوت آن و از ژرفاي آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجود تنها يك زمان را مي شناسد؛ زمان حال. زمان گذشته را نمي شناسد، چون ديگر وجود ندارد. زمان آينده را نيز نمي شناسد، چون هنوز نيامده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست طبيعي باش، سپس در رودخانه «طبيعي» جاري خواهي شد. روزي مي رسد كه رودخانه به اقيانوس ماوراء طبيعي مي پيوندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست طبيعي باش، سپس در رودخانه «طبيعي» جاري خواهي شد. روزي مي رسد كه رودخانه به اقيانوس ماوراء طبيعي مي پيوندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آينده موكول نكن. فردا، فردا؛ اين واژه را از واژگان ذهنت بيرون بينداز! فردا وجود ندارد. نمي تواند وجود داشته باشد؛ چنين مفهومي در ذات پديده ها نيست. تنها امروز است كه وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چيزي به كسي مي دهي، شايد ارزش چنداني نداشته باشد، اما همين هديه كردن و بخشيدن، بي نهايت رضايت بخش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خنده را فلج كني، گريه را نيز فلج كرده اي. تنها كسي كه مي تواند خوب بخندد مي تواند خوب گريه بگريد و اگر بتواني خوب بخندي و خوب گريه كني، زنده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تو و فقط تويي كه مسئول آن چيزي هستي كه برايت پيش مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كهنسالان بر كودكان مسلط اند و مي خواهند آنها را زودتر از زماني كه طبيعت مقدر داشته از دوران كودكي بيرون كشند. آنها مي كشند و خرد مي كنند؛ كودك، كودكي را براي هميشه از كف مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقيقت چنان بيكران و واژگان چنان حقير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاد باشي، زمان معنايي نخواهد داشت، زمان از ميان خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز معتقد مشو، هرگز پيرو مشو، هرگز بخشي از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خيانت مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اكتسابي است، شناخت از آن توست، متعلق به خود توست و اصيل است. دانش اطلاعات است، شناخت دگرگوني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مخالف چشم پوشي از هر چيزي هستم به جز حماقت و خرافات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان مشكلي ندارد، مشكل عدم آگاهي است. از پوسته ناآگاهي برون آي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي بسيار لحظه اي است، اما هيهات از اين لحظه!

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران