0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي رازي بي پايان است، از اين رو كساني كه از دانش سرشار هستند، از زندگي محرومند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را همان گونه كه هستي بشناس، بي هيچ ايده آلي، بي هيچ قضاوتي و بي هيچ سرزنشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بدن سرانجام با مرگ از هم مي پاشد، پيش از آنكه از هم بپاشد، عشق را به آن هديه دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، كور نيست؛ عشق، توانايي‌ها را مي‌بيند، نه ناتواني‌ها را؛ و با ديدن توانايي‌ها، ديگر تمايلي به ديدن ناتواني‌ها ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، وقتي به تخريب دست مي يازي، خود را نيز تخريب كرده اي و آنگاه كه مي آفريني، ترانه اي، رقصي، خود را نيز مي آفريني و ابعاد نويني از وجود خود را كشف مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را تغيير دهي، تغيير جهان را آغاز كرده اي. با تغيير تو، بخشي از جهان تغيير كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفريدن چنان ثروتي است كه حرص و طمع را بي معنا مي سازد. وقتي ثروت كافي باشد، فقر از ميان خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگويم كه در جامعه اي غير آزاد مي تواني آزاد باشي، در جهاني سياه بخت، سعادتمند باشي. مانعي از سوي ديگران نمي تواند وجود داشته باشد، مي تواني دگرگون شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چنان از احترام سرشار است كه آزادي را هديه مي كند. اگر عشق، آزادي به همراه نياورد، عشق نيست، چيز ديگري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه خود را شناختي، به هر كجاي ديگر مي تواني سفر كني. سپس به هر كجا كه بروي، سعادت در كنار تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همه بر خود سخت مگير، كمي بيشتر مهربان باش، كمي بيشتر عشق بورز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين چه مي كني و چرا... چه مي گويي و چرا... آن وقت تمام بازيهايي را كه با ديگران و نه تنها با ديگران، كه با خودت كرده اي خواهي ديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد دانا با علامت سوالي زندگي مي كند، فردي كه در حيرت و شگفتي به سر مي برد، با علامت تعجب زندگي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرفهاي ديگران درباره خودت بها نده، خودت ببين كه هستي، كجا هستي و لغزش هايت كدامند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل بتواني لغزشهاي خود را ببيني. تنها كسي كه خود را دوست مي دارد مي تواند اين لغزشها را ببيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن هرگز نمي گذارد آنچه را كه هست ببيني؛ تنها اجازه مي دهد چيزي را ببيني كه ذهن مي خواهد تو ببيني

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي رازي بي پايان است، از اين رو كساني كه از دانش سرشار هستند، از زندگي محرومند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را همان گونه كه هستي بشناس، بي هيچ ايده آلي، بي هيچ قضاوتي و بي هيچ سرزنشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بدن سرانجام با مرگ از هم مي پاشد، پيش از آنكه از هم بپاشد، عشق را به آن هديه دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، كور نيست؛ عشق، توانايي‌ها را مي‌بيند، نه ناتواني‌ها را؛ و با ديدن توانايي‌ها، ديگر تمايلي به ديدن ناتواني‌ها ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، وقتي به تخريب دست مي يازي، خود را نيز تخريب كرده اي و آنگاه كه مي آفريني، ترانه اي، رقصي، خود را نيز مي آفريني و ابعاد نويني از وجود خود را كشف مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را تغيير دهي، تغيير جهان را آغاز كرده اي. با تغيير تو، بخشي از جهان تغيير كرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفريدن چنان ثروتي است كه حرص و طمع را بي معنا مي سازد. وقتي ثروت كافي باشد، فقر از ميان خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگويم كه در جامعه اي غير آزاد مي تواني آزاد باشي، در جهاني سياه بخت، سعادتمند باشي. مانعي از سوي ديگران نمي تواند وجود داشته باشد، مي تواني دگرگون شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چنان از احترام سرشار است كه آزادي را هديه مي كند. اگر عشق، آزادي به همراه نياورد، عشق نيست، چيز ديگري است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه خود را شناختي، به هر كجاي ديگر مي تواني سفر كني. سپس به هر كجا كه بروي، سعادت در كنار تو است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين همه بر خود سخت مگير، كمي بيشتر مهربان باش، كمي بيشتر عشق بورز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين چه مي كني و چرا... چه مي گويي و چرا... آن وقت تمام بازيهايي را كه با ديگران و نه تنها با ديگران، كه با خودت كرده اي خواهي ديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد دانا با علامت سوالي زندگي مي كند، فردي كه در حيرت و شگفتي به سر مي برد، با علامت تعجب زندگي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرفهاي ديگران درباره خودت بها نده، خودت ببين كه هستي، كجا هستي و لغزش هايت كدامند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل بتواني لغزشهاي خود را ببيني. تنها كسي كه خود را دوست مي دارد مي تواند اين لغزشها را ببيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن هرگز نمي گذارد آنچه را كه هست ببيني؛ تنها اجازه مي دهد چيزي را ببيني كه ذهن مي خواهد تو ببيني

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران