0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد . انیشتین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کنو امید به فردا داشته باش. آلبرت انیشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش . آلبرت انیشتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، آن چیز را به خوبی درک نکرده اید. - آلبرت اینشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلبرت انیشتین در پاسخ به کسی که او را با هوش خوانده بود جواب داد ((من هوش خاصی ندارم اما شدیدا کنجکاو هستم))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید. آلبرت اینشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی.البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مرتکب هیچ اشتباهی نشده است مطمئنا هیچ چیزی را امتحان نکرده است (انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی نکرده، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده است. آلبرت اينشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین : دوچیز راپایانی نیست ،یکی جهان هستی ودیگری حماقت انسان.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر از من بپرسید میگویم که گناه در خلوت را به تظاهر به تقوا ترجیح می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد . انیشتین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کنو امید به فردا داشته باش. آلبرت انیشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش . آلبرت انیشتن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، آن چیز را به خوبی درک نکرده اید. - آلبرت اینشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلبرت انیشتین در پاسخ به کسی که او را با هوش خوانده بود جواب داد ((من هوش خاصی ندارم اما شدیدا کنجکاو هستم))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید. آلبرت اینشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد، هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت.البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی، بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی.البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مرتکب هیچ اشتباهی نشده است مطمئنا هیچ چیزی را امتحان نکرده است (انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی نکرده، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده است. آلبرت اينشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین : دوچیز راپایانی نیست ،یکی جهان هستی ودیگری حماقت انسان.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران