0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین بخش هر كار، آغاز آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز كند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یك كار شایسته‌اند، برخی برای كار دیگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاری كه باید انجام گیرد، چشم‌براه آسایش و استراحت كارگر نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری زمانی دارد كه اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب به وجود آمدن شهر این است كه هیچ فردی برای خود، بس نیست، بلكه به بسیاری از چیزها نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدن ناقص است و به خودی خود نمی‌تواند درد خویش را دوا كند و فن پزشكی برای این هدف بنا شده كه آنچه به جهت بدن سودمند است، فراهم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جریمه‌ای بهتر و مناسب‌تر از آن است كه به نادانان می‌دهند؛ یعنی اینكه از آنان درس می‌گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در جستجوی طلا بودیم، هرگز نمی‌گذاشتیم كه زمانمان به پاس‌داشت آداب و تعارفات از دست برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی كردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، كار آدم دادگر نیست؛ بلكه كار شخص ستمگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به مردم بدی كنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شخصی زیان رسانیم، آن شخص از جنبه‌ی ویژگی‌های انسانی پایین می‌آید و به بیان دیگر، از كمالات بشری او كاسته می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در نگهبانی چیزی مهارت داشته باشد، در دزدیدن آن هم ماهر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی‌خرد، هر اندازه هم توانگر باشد، هرگز نمی‌تواند در درون خود، آسایش و آرامشی ایجاد كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است كه انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین بخش هر كار، آغاز آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز كند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یك كار شایسته‌اند، برخی برای كار دیگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاری كه باید انجام گیرد، چشم‌براه آسایش و استراحت كارگر نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری زمانی دارد كه اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب به وجود آمدن شهر این است كه هیچ فردی برای خود، بس نیست، بلكه به بسیاری از چیزها نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدن ناقص است و به خودی خود نمی‌تواند درد خویش را دوا كند و فن پزشكی برای این هدف بنا شده كه آنچه به جهت بدن سودمند است، فراهم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جریمه‌ای بهتر و مناسب‌تر از آن است كه به نادانان می‌دهند؛ یعنی اینكه از آنان درس می‌گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در جستجوی طلا بودیم، هرگز نمی‌گذاشتیم كه زمانمان به پاس‌داشت آداب و تعارفات از دست برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی كردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، كار آدم دادگر نیست؛ بلكه كار شخص ستمگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به مردم بدی كنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شخصی زیان رسانیم، آن شخص از جنبه‌ی ویژگی‌های انسانی پایین می‌آید و به بیان دیگر، از كمالات بشری او كاسته می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در نگهبانی چیزی مهارت داشته باشد، در دزدیدن آن هم ماهر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی‌خرد، هر اندازه هم توانگر باشد، هرگز نمی‌تواند در درون خود، آسایش و آرامشی ایجاد كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است كه انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد