0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشرار ، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌ آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که از علم حاصل میشود بی آلایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلایی است که همه خواستارش هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ ضرورت آمدم در این جهان و به‌ حیرت زیستم و به‌ کراهت می‌روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود میتواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلکه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یک کار شایسته‌اند، برخی برای کار دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جامعه، فضیلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه ای شکست اخلاقی بخورد با هیچ نیرویی نمی توان شکست را جبران نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بکوشیم نخستین داستان‌هایی که برای کودکانمان گفته می‌شود، مشوق نیکویی اخلاق باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، کارساز بوده و بنای هر نقشی که در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند اف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی که پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشرار ، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌ آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که از علم حاصل میشود بی آلایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلایی است که همه خواستارش هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ ضرورت آمدم در این جهان و به‌ حیرت زیستم و به‌ کراهت می‌روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود میتواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلکه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یک کار شایسته‌اند، برخی برای کار دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جامعه، فضیلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه ای شکست اخلاقی بخورد با هیچ نیرویی نمی توان شکست را جبران نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بکوشیم نخستین داستان‌هایی که برای کودکانمان گفته می‌شود، مشوق نیکویی اخلاق باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، کارساز بوده و بنای هر نقشی که در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند اف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی که پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی