0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کن که چه بوده ای در اصل و چه خواهی شد بعد از مرگ و هیچکس را ایذا رنجور مکن که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع بـُود و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت  اوست و از او نعمت های باقی و فوایدی که از تو مفارقت نتواند کرد التماس کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به کثرت علم امتحان مکن بلکه اعتبار  حال  ایشان به دوری از شر و فساد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش و توجه بر طلب  علم را مقدم دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه کس واجب است 1-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد 2- قویی که گرفتار ضعیفی گردد 3-کریمی که محتاج لئیمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عوام، ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص دانشمندان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد نمی تواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقف در زندگی مرگ تدریجی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن ، خود گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دارندگان چشم دل زیباترین منظره مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حق او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کن که چه بوده ای در اصل و چه خواهی شد بعد از مرگ و هیچکس را ایذا رنجور مکن که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع بـُود و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت  اوست و از او نعمت های باقی و فوایدی که از تو مفارقت نتواند کرد التماس کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به کثرت علم امتحان مکن بلکه اعتبار  حال  ایشان به دوری از شر و فساد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش و توجه بر طلب  علم را مقدم دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه کس واجب است 1-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد 2- قویی که گرفتار ضعیفی گردد 3-کریمی که محتاج لئیمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عوام، ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص دانشمندان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد نمی تواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقف در زندگی مرگ تدریجی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن ، خود گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دارندگان چشم دل زیباترین منظره مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حق او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد