0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ي خود را از چيزهايي كه از ذات تو خارج بُود مساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن كس بُوَد كه از تذكر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نايستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد كن كه چه بوده اي در اصل،و چه خواهي شد بعد از مرگ،و هيچكس را ايذا رنجور مكن،كه كارهاي عالم در معرضِ تغير و زوال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بيدار باش كه شرور را اسباب بسيار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به كثرت  علم امتحان مكن،بلكه اعتبار  حال  ايشان به دوري از شر و فساد كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب  علم را مقدم دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود  خويش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري انسان را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه كس واجب است : 1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد . 2-قویی كه گرفتار ضعیفی گردد. 3-كریمی كه محتاج لئیمی باشدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عقیده من تنها موضو عی كه شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ي خود را از چيزهايي كه از ذات تو خارج بُود مساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن كس بُوَد كه از تذكر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نايستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد كن كه چه بوده اي در اصل،و چه خواهي شد بعد از مرگ،و هيچكس را ايذا رنجور مكن،كه كارهاي عالم در معرضِ تغير و زوال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بيدار باش كه شرور را اسباب بسيار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به كثرت  علم امتحان مكن،بلكه اعتبار  حال  ايشان به دوري از شر و فساد كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب  علم را مقدم دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود  خويش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري انسان را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه كس واجب است : 1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد . 2-قویی كه گرفتار ضعیفی گردد. 3-كریمی كه محتاج لئیمی باشدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عقیده من تنها موضو عی كه شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟