0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز حاجتمند را پیش از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز حاجتمند را پیش از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .