0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتی مسلم است كه بنیان هیچ حكومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه كه میان اعضای طبقه‌ی حاكمه جدایی افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در شهری، دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیكی و نیكوكاران كاسته می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیكی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدكار دیگر هم پنهان خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گونه زیاده‌روی، واكنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حكومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حكومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان كه می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای شگفتی نیست كه بیشتر مردم، سخنان ما را نپذیرند؛ زیرا اندیشه‌ای كه ما درباره‌ی آن گفتگو می‌كنیم، آنها هرگز اجرای آن را در كردار مشاهده ننموده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت كه رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه كند و درباره‌ی آنها دشمنی و كینه در درون خود بپروراند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادراك ناپخته، ابزار سنجش هیچ چیز نمی‌تواند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستار والا‌ترین دانش، همانا رسیدن به اصل خیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دارای همه چیز شویم، ولی دستمان از خیر تهی باشد، مانند آن است كه هیچ نداشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر در نظر همه‌ی مردم، همان درك خوشی‌ها و در نظر خواص [=ویژگان]، همان شناخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شخص همه‌ی دانش‌ها را درك كند، ولی از شناخت اصل خیر و شناخت زیبایی و نیكی بازماند، این سودی تواند داشت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه بتوانند به مقام زیبایی- آن گونه كه مناسب آن است- پی برده و حقیقت آن را مشاهده كنند، كمیاب هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به راستی، عاشق دانش است، باید از همان آغاز كودكی، با همه‌ی توان، جویای راستی بی‌چون و چرا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه انسان، تنها به یك جستار، به سختی دلبسته شود، از شدت دلبستگی او به چیزهای دیگر كاسته می‌شود؛ مانند سیلی كه در یك مسیر جریان یابد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتی مسلم است كه بنیان هیچ حكومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه كه میان اعضای طبقه‌ی حاكمه جدایی افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در شهری، دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیكی و نیكوكاران كاسته می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیكی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدكار دیگر هم پنهان خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گونه زیاده‌روی، واكنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حكومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حكومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان كه می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای شگفتی نیست كه بیشتر مردم، سخنان ما را نپذیرند؛ زیرا اندیشه‌ای كه ما درباره‌ی آن گفتگو می‌كنیم، آنها هرگز اجرای آن را در كردار مشاهده ننموده‌اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت كه رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه كند و درباره‌ی آنها دشمنی و كینه در درون خود بپروراند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادراك ناپخته، ابزار سنجش هیچ چیز نمی‌تواند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستار والا‌ترین دانش، همانا رسیدن به اصل خیر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دارای همه چیز شویم، ولی دستمان از خیر تهی باشد، مانند آن است كه هیچ نداشته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیر در نظر همه‌ی مردم، همان درك خوشی‌ها و در نظر خواص [=ویژگان]، همان شناخت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شخص همه‌ی دانش‌ها را درك كند، ولی از شناخت اصل خیر و شناخت زیبایی و نیكی بازماند، این سودی تواند داشت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه بتوانند به مقام زیبایی- آن گونه كه مناسب آن است- پی برده و حقیقت آن را مشاهده كنند، كمیاب هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه به راستی، عاشق دانش است، باید از همان آغاز كودكی، با همه‌ی توان، جویای راستی بی‌چون و چرا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه انسان، تنها به یك جستار، به سختی دلبسته شود، از شدت دلبستگی او به چیزهای دیگر كاسته می‌شود؛ مانند سیلی كه در یك مسیر جریان یابد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران