0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد مگر “راز” که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد ، آشکار تر (افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت . و اگر پول نداشته باشی تو انسانها را خواهی شناخت. . ” افلاطون “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز این است که شخص خودش را تعریف کند. افلاتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خویش نگه دارد. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است . افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زينت انسان سه چيز است1-علم 2-محبت 3-آزادي(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگاری شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناداني هر كس به دو چيز دانسته مي شود : اول خبر دهد و بگويد چيزي را كه از او نپرسيده اند. دوم سخن گفتن بيش از حد ضرورت.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديدن كسي كه با تو سرسنگين است نرو، با كسي كه سخنت را انكار كند گفتگو مكن و براي كسي كه گوش نمي دهد حرف مزن.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلايي است، كه همه خواستارش هستند. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاطون میگه : اگه نتونستی کسی رو فراموش کنی ، بدون هرگز از یادش نرفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند چرا هرگز غمگين نميشوى؟  گفت دل بر آنچه نمى ماند نمى بندم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد مگر “راز” که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد ، آشکار تر (افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت . و اگر پول نداشته باشی تو انسانها را خواهی شناخت. . ” افلاطون “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز این است که شخص خودش را تعریف کند. افلاتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خویش نگه دارد. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است . افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زينت انسان سه چيز است1-علم 2-محبت 3-آزادي(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگاری شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناداني هر كس به دو چيز دانسته مي شود : اول خبر دهد و بگويد چيزي را كه از او نپرسيده اند. دوم سخن گفتن بيش از حد ضرورت.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديدن كسي كه با تو سرسنگين است نرو، با كسي كه سخنت را انكار كند گفتگو مكن و براي كسي كه گوش نمي دهد حرف مزن.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلايي است، كه همه خواستارش هستند. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاطون میگه : اگه نتونستی کسی رو فراموش کنی ، بدون هرگز از یادش نرفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند چرا هرگز غمگين نميشوى؟  گفت دل بر آنچه نمى ماند نمى بندم