0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه دانش آدمي بيشتر باشد، مسئوليت او افزونتر مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي، تنها آنچه را كه مي دهد، باز مي ستاند. بازي زندگي؛ بازي بومرنگها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد رها در لحظه [ =دم ] زندگي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته و آينده، دزدان زمان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، يك آينه است؛ و ما در ديگران، بازتاب چهره ي خودمان را مي بينيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار پيش آمده كه آدمي با ديدن بديهاي خود در ديگران، شفا يافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وضعيت ناهماهنگ، نشانه ي ناهماهنگي در درون خود آدمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه آدمي در برابر شرايطي پايداري كند، آن را به سوي خود خواهد كشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض آرام شدن دريا، كشتي هاي انسان از راه مي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را توانگر احساس نكني، توانگري ات آشكار نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرخواهي انسان نيك خواه، پيرامون او، هاله اي بزرگ از پشتيباني مي آفريند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا كه اگر آدمي براي كسي بركت بخواهد، توان آزار رسانيدن را از او خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دشمنان انسان، در درون خود او هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازي زندگي، محبت و نيك خواهي بر هر تدبيري پيروز مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان براي كسي، بدبختي بخواهد، بي گمان، بدبختي به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به كسي كمك كند تا به كاميابي برسد، همانا راه كاميابي خود را هموار كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسياري به خرج مي دهد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه دانش آدمي بيشتر باشد، مسئوليت او افزونتر مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي، تنها آنچه را كه مي دهد، باز مي ستاند. بازي زندگي؛ بازي بومرنگها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد رها در لحظه [ =دم ] زندگي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته و آينده، دزدان زمان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، يك آينه است؛ و ما در ديگران، بازتاب چهره ي خودمان را مي بينيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار پيش آمده كه آدمي با ديدن بديهاي خود در ديگران، شفا يافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وضعيت ناهماهنگ، نشانه ي ناهماهنگي در درون خود آدمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه آدمي در برابر شرايطي پايداري كند، آن را به سوي خود خواهد كشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض آرام شدن دريا، كشتي هاي انسان از راه مي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را توانگر احساس نكني، توانگري ات آشكار نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرخواهي انسان نيك خواه، پيرامون او، هاله اي بزرگ از پشتيباني مي آفريند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا كه اگر آدمي براي كسي بركت بخواهد، توان آزار رسانيدن را از او خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دشمنان انسان، در درون خود او هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازي زندگي، محبت و نيك خواهي بر هر تدبيري پيروز مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان براي كسي، بدبختي بخواهد، بي گمان، بدبختي به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به كسي كمك كند تا به كاميابي برسد، همانا راه كاميابي خود را هموار كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسياري به خرج مي دهد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران