0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه دانش آدمي بيشتر باشد، مسئوليت او افزونتر مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي، تنها آنچه را كه مي دهد، باز مي ستاند. بازي زندگي؛ بازي بومرنگها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد رها در لحظه [ =دم ] زندگي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته و آينده، دزدان زمان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، يك آينه است؛ و ما در ديگران، بازتاب چهره ي خودمان را مي بينيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار پيش آمده كه آدمي با ديدن بديهاي خود در ديگران، شفا يافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وضعيت ناهماهنگ، نشانه ي ناهماهنگي در درون خود آدمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه آدمي در برابر شرايطي پايداري كند، آن را به سوي خود خواهد كشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض آرام شدن دريا، كشتي هاي انسان از راه مي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را توانگر احساس نكني، توانگري ات آشكار نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرخواهي انسان نيك خواه، پيرامون او، هاله اي بزرگ از پشتيباني مي آفريند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا كه اگر آد��ي براي كسي بركت بخواهد، توان آزار رسانيدن را از او خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دشمنان انسان، در درون خود او هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازي زندگي، محبت و نيك خواهي بر هر تدبيري پيروز مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان براي كسي، بدبختي بخواهد، بي گمان، بدبختي به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به كسي كمك كند تا به كاميابي برسد، همانا راه كاميابي خود را هموار كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسياري به خرج مي دهد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه دانش آدمي بيشتر باشد، مسئوليت او افزونتر مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي، تنها آنچه را كه مي دهد، باز مي ستاند. بازي زندگي؛ بازي بومرنگها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد رها در لحظه [ =دم ] زندگي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته و آينده، دزدان زمان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، يك آينه است؛ و ما در ديگران، بازتاب چهره ي خودمان را مي بينيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيار پيش آمده كه آدمي با ديدن بديهاي خود در ديگران، شفا يافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وضعيت ناهماهنگ، نشانه ي ناهماهنگي در درون خود آدمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه آدمي در برابر شرايطي پايداري كند، آن را به سوي خود خواهد كشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض آرام شدن دريا، كشتي هاي انسان از راه مي رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را توانگر احساس نكني، توانگري ات آشكار نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرخواهي انسان نيك خواه، پيرامون او، هاله اي بزرگ از پشتيباني مي آفريند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا كه اگر آدمي براي كسي بركت بخواهد، توان آزار رسانيدن را از او خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دشمنان انسان، در درون خود او هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازي زندگي، محبت و نيك خواهي بر هر تدبيري پيروز مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان براي كسي، بدبختي بخواهد، بي گمان، بدبختي به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به كسي كمك كند تا به كاميابي برسد، همانا راه كاميابي خود را هموار كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسياري به خرج مي دهد