0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني تا عاشق كار خود نباشد، كامياب نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقي در حد كمال ببخش تا عشقي در حد كمال بستاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال [ =نشدني ] است آدمي بتواند چيزي را به دست آورد كه خود هرگز نبخشيده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد، بزرگترين دشمن عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين، شادماني‌اش در بخشيدن است، نه ستاندن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين بدون هيچ چشمداشت يا اندكي اميد، خود را بر معشوق فرو مي باراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين از خويشتن، آزاد است و از هرچه ترس، رها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه انسان، هرچه ترس را از ذهن نيمه هشيار خود نزدايد، او را شادي و آرامشي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي وانمود كند كه دارا و كامياب است، ميوه‌اش را در زمان آن درو خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون، همواره پشتيبان كسي است كه بي باكانه، ولي خردمندانه خرج مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه در جاسنجاقيت، كبريت سوخته افتاده باشد، توانگر نخواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه انسان، تصوير تنگدستي را از صفحه ي هشياري خود بزدايد، فرمانرواي "دوران طلايي" خواهد بود و هر آرزوي درست دلش برآورده خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي شفاي تن بايد روح را شفا داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترين گام براي رسيدن به خواسته، نخستين گام يا "درست خواستن" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض اينكه انسان از قانون پيروي كند، قانون به فرمانبرداري از او درمي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، تنها مي تواند آن باشد كه خود را چنان بيند؛ و تنها مي تواند به جايي برسد كه خود را در آنجا ببيند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ انساني تا عاشق كار خود نباشد، كامياب نمي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقي در حد كمال ببخش تا عشقي در حد كمال بستاني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محال [ =نشدني ] است آدمي بتواند چيزي را به دست آورد كه خود هرگز نبخشيده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسد، بزرگترين دشمن عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين، شادماني‌اش در بخشيدن است، نه ستاندن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين بدون هيچ چشمداشت يا اندكي اميد، خود را بر معشوق فرو مي باراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين از خويشتن، آزاد است و از هرچه ترس، رها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه انسان، هرچه ترس را از ذهن نيمه هشيار خود نزدايد، او را شادي و آرامشي نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي وانمود كند كه دارا و كامياب است، ميوه‌اش را در زمان آن درو خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون، همواره پشتيبان كسي است كه بي باكانه، ولي خردمندانه خرج مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه در جاسنجاقيت، كبريت سوخته افتاده باشد، توانگر نخواهي شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه انسان، تصوير تنگدستي را از صفحه ي هشياري خود بزدايد، فرمانرواي "دوران طلايي" خواهد بود و هر آرزوي درست دلش برآورده خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي شفاي تن بايد روح را شفا داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترين گام براي رسيدن به خواسته، نخستين گام يا "درست خواستن" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به محض اينكه انسان از قانون پيروي كند، قانون به فرمانبرداري از او درمي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، تنها مي تواند آن باشد كه خود را چنان بيند؛ و تنها مي تواند به جايي برسد كه خود را در آنجا ببيند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران