0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز آنقدرها شگفت آور نيست كه راست نباشد، آنقدرها شگفت آور نيست كه پيش نيايد و آنقدرها شگفت آور نيست كه دير نپايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كشيدن هر چيزي به سوي خود، بايد با آن در هماهنگي كامل قرار گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آنجا"يي وجود ندارد؛ هرچه هست، "اينجا" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، هدفي يا سرزمين نويد داده شده اي نداشته باشد كه او را به پيش براند، به تباهي و نيستي مي گرايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدون كنش، باور نيست. باور اگر پويا نباشد، مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي همواره در برون، همان را درو مي كند كه در جهان انديشه ي خود كاشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه خدا به من بخشيده است، هيچ كس نمي تواند بازستاند، زيرا بخشش هاي او جاودانه‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي كه به هنگام خشم و بيزاري انجام پذيرد، واكنشي ناخوشايند خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهزني كه دار و ندار آدمي را به تاراج مي برد، انديشه هاي منفي خود او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشيدن، راه ستاندن را مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خطاي گذشته را نمي توان جبران كرد، دست كم اثر آن را با مهرباني در حق كسي ديگر مي توان از بين برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت و خوش قلبي در كسب و كار نيز گرانبها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمندي، ريشه ي همه ي بديها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه انسان با خشنودي و بدون ترس خرج كند، راه را براي سرازير شدن پول بيشتر مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آثار هنرمندي كه براي گذران زندگي كار مي كند، همواره فراموش مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويري كه نقاش، تنها از روي عشق (به هنرش) مي آفريند، بزرگترين شاهكار او به شمار مي رود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز آنقدرها شگفت آور نيست كه راست نباشد، آنقدرها شگفت آور نيست كه پيش نيايد و آنقدرها شگفت آور نيست كه دير نپايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كشيدن هر چيزي به سوي خود، بايد با آن در هماهنگي كامل قرار گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آنجا"يي وجود ندارد؛ هرچه هست، "اينجا" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، هدفي يا سرزمين نويد داده شده اي نداشته باشد كه او را به پيش براند، به تباهي و نيستي مي گرايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدون كنش، باور نيست. باور اگر پويا نباشد، مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي همواره در برون، همان را درو مي كند كه در جهان انديشه ي خود كاشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه خدا به من بخشيده است، هيچ كس نمي تواند بازستاند، زيرا بخشش هاي او جاودانه‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي كه به هنگام خشم و بيزاري انجام پذيرد، واكنشي ناخوشايند خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهزني كه دار و ندار آدمي را به تاراج مي برد، انديشه هاي منفي خود او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشيدن، راه ستاندن را مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خطاي گذشته را نمي توان جبران كرد، دست كم اثر آن را با مهرباني در حق كسي ديگر مي توان از بين برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت و خوش قلبي در كسب و كار نيز گرانبها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمندي، ريشه ي همه ي بديها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه انسان با خشنودي و بدون ترس خرج كند، راه را براي سرازير شدن پول بيشتر مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آثار هنرمندي كه براي گذران زندگي كار مي كند، همواره فراموش مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويري كه نقاش، تنها از روي عشق (به هنرش) مي آفريند، بزرگترين شاهكار او به شمار مي رود