0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذاريد كه آرزوي قلبي شما به بيماري قلبي بدل شود. زماني كه بيش از اندازه چيزي را خواهانيد، همه ي كشش خود را از دست مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراواني يا كاميابي بزرگ، معمولاً زماني از راه مي رسد كه هرگز چشم داشت آن را نداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از زير نردباني بگذريد و به اين بينديشيد كه برايتان بدبختي مي آورد، بي گمان، بدبختي خواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرچه توجه كنيد، با آن يكي مي شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چيزهايي كه آرزومند يا نيازمند به دست آوردن شان هستيد، از در دوستي درآييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رويداد زندگي تان، تبلور انديشه اي است كه از راه ترس يا باور، به زندگي خود فراخوانده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه داريد، خردمندانه به كار گيريد، تا راه را براي دارايي هرچه بيشتر بگشاييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پهنه ي زندگي، بايد با ساز زندگي پايكوبي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر نفرت بورزيد، بر دوام نفرت خود افزوده ايد و در ذهن خود، شياري از نفرت حك مي كنيد كه خود را در حالت هميشگي چهره تان نشان خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بازي زندگي"، يك بازي فردي است؛ اگر خودتان دگرگون شويد، همه ي اوضاع و شرايط عمومي دگرگون خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس، چيزي به آدمي نمي دهد، مگر خود او و هيچ كس، در دادن چيزي به او كوتاهي نمي كند، مگر خود او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آن چيزهايي را به سوي خود مي كشيد كه بسيار به آن مي انديشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي، راز نيست، نظام [ =سامانه ] است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و شوق نسبت به هر كاري كه انجام مي دهيد، در مخفي كامروايي را به رويتان مي گشايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سخني كه بارقه اي از برآورده شدن آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون مي كند؛ زيرا واژه ها و انديشه ها، گونه اي راديواكتيويته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شكست خورده باشيد و به كاميابي ديگري نفرت بورزيد، راه كاميابي خود را مي بنديد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذاريد كه آرزوي قلبي شما به بيماري قلبي بدل شود. زماني كه بيش از اندازه چيزي را خواهانيد، همه ي كشش خود را از دست مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراواني يا كاميابي بزرگ، معمولاً زماني از راه مي رسد كه هرگز چشم داشت آن را نداريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از زير نردباني بگذريد و به اين بينديشيد كه برايتان بدبختي مي آورد، بي گمان، بدبختي خواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرچه توجه كنيد، با آن يكي مي شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چيزهايي كه آرزومند يا نيازمند به دست آوردن شان هستيد، از در دوستي درآييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رويداد زندگي تان، تبلور انديشه اي است كه از راه ترس يا باور، به زندگي خود فراخوانده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه داريد، خردمندانه به كار گيريد، تا راه را براي دارايي هرچه بيشتر بگشاييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پهنه ي زندگي، بايد با ساز زندگي پايكوبي كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر نفرت بورزيد، بر دوام نفرت خود افزوده ايد و در ذهن خود، شياري از نفرت حك مي كنيد كه خود را در حالت هميشگي چهره تان نشان خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بازي زندگي"، يك بازي فردي است؛ اگر خودتان دگرگون شويد، همه ي اوضاع و شرايط عمومي دگرگون خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس، چيزي به آدمي نمي دهد، مگر خود او و هيچ كس، در دادن چيزي به او كوتاهي نمي كند، مگر خود او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آن چيزهايي را به سوي خود مي كشيد كه بسيار به آن مي انديشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي، راز نيست، نظام [ =سامانه ] است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شور و شوق نسبت به هر كاري كه انجام مي دهيد، در مخفي كامروايي را به رويتان مي گشايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن سخني كه بارقه اي از برآورده شدن آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون مي كند؛ زيرا واژه ها و انديشه ها، گونه اي راديواكتيويته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شكست خورده باشيد و به كاميابي ديگري نفرت بورزيد، راه كاميابي خود را مي بنديد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران