0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها بسان اجسام يا نيروهايي مدام در جنبش اند تا در زمان خود به زندگي ِ آفرينندگان خويش بازگردند و ثمره ي خود را باز گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه به انديشه هاي منفي توجه مي كنيد، به آنها پر و بال مي دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به اهميت هر انديشه و هر واژه پي ببريد، به اين امر خو مي گيريد كه در هر انديشه و هر واژه ي خود، دقت به خرج دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه ديگر از هيچ چيز آزرده نشديد، ناآرامي هاي بروني هم ناپديد مي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هيچ وضعيتي برآشفته نباشيد تا وزن و سنگيني خود را از دست بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دشواري هاي خود بگريزيم، آنها ما را دنبال خواهند كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم گمان مي كنند كه با فرار از شرايطي ناخوشايند، مي توانند از شر آن رهايي يابند؛ بي خبر از اينكه به هر كجا بروند با همان شرايط روبرو خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد هميشه نتوانيم انديشه هايمان را مهار كنيم، ولي سخن خود را مي توانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني داراي مراد دل و سرزمين نويد داده شده اي است؛ ولي چنان اسير انديشه هاي منفي خود شده ايد كه همه ي اينها دور از دسترس و نشدني يا والاتر از آن مي نمايد كه بتواند پيش بيايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترديدها و ترس هاي كهنه، پيرامون آدمي خيمه مي زنند، ولي هميشه كسي پيدا مي شود تا بگويد: "به پيش برو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي كه پيش از رسيدن به سرزمين نويد داده شده بايد از صحرا گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي آرمانهاي بزرگ با مخالفت روبرو مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص عادي، كمابيش همه چيز را نشدني مي پندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر كنش ناشي از ترس، نطفه ي شكست نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن تو، روشنايي تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه كشتي هاي آدمي از روي درياي بي توجهي به او مي رسند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها بسان اجسام يا نيروهايي مدام در جنبش اند تا در زمان خود به زندگي ِ آفرينندگان خويش بازگردند و ثمره ي خود را باز گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه به انديشه هاي منفي توجه مي كنيد، به آنها پر و بال مي دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به اهميت هر انديشه و هر واژه پي ببريد، به اين امر خو مي گيريد كه در هر انديشه و هر واژه ي خود، دقت به خرج دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه ديگر از هيچ چيز آزرده نشديد، ناآرامي هاي بروني هم ناپديد مي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هيچ وضعيتي برآشفته نباشيد تا وزن و سنگيني خود را از دست بدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دشواري هاي خود بگريزيم، آنها ما را دنبال خواهند كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم گمان مي كنند كه با فرار از شرايطي ناخوشايند، مي توانند از شر آن رهايي يابند؛ بي خبر از اينكه به هر كجا بروند با همان شرايط روبرو خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد هميشه نتوانيم انديشه هايمان را مهار كنيم، ولي سخن خود را مي توانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني داراي مراد دل و سرزمين نويد داده شده اي است؛ ولي چنان اسير انديشه هاي منفي خود شده ايد كه همه ي اينها دور از دسترس و نشدني يا والاتر از آن مي نمايد كه بتواند پيش بيايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترديدها و ترس هاي كهنه، پيرامون آدمي خيمه مي زنند، ولي هميشه كسي پيدا مي شود تا بگويد: "به پيش برو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي كه پيش از رسيدن به سرزمين نويد داده شده بايد از صحرا گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي آرمانهاي بزرگ با مخالفت روبرو مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص عادي، كمابيش همه چيز را نشدني مي پندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر كنش ناشي از ترس، نطفه ي شكست نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن تو، روشنايي تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه كشتي هاي آدمي از روي درياي بي توجهي به او مي رسند.