0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هديه ي خدا به انسان، نيرو و توان است و چيرگي بر همه ي آفريده ها و ذهن و تن خويش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيارند مردماني كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند ديگري باشند؛ چنين مردماني از باور و اتكا به نفس بي بهره اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين گام براي كسب كاميابي اين است كه از آنچه هستيد، شادمان باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز كودكي را وادار نكنيد چيزي بشود كه نمي خواهد؛ چون جز شكست، نتيجه اي به بار نخواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در كاري مي توانيم كامياب شويم كه به سختي، دوستدار آن باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بي شمارند مردماني كه مدام به انبارداري و اندوختن سرگرمند و هراسان از به كارگيري آنچه كه دارند، كمبود و تنگدستي بيشتري را به زندگي خود فرا مي خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه در گذشته زندگي مي كنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيارند مردمان كاميابي كه دليل كاميابي آنها، باور همسرشان به آنها بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه توجه كنيد، با آن يكي مي شويد؛ پس اگر پيوسته متوجه امور بازدارنده باشيد، آنها بزرگتر و بزرگتر مي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كاميابي بخواهيد، ولي براي شكست تدارك ببينيد، همان چيزي را خواهيد ستاند كه برايش تدارك ديده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، روزي پر اهميت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه گهگاه انسان به تماشاي سحر برود تا با همه ي وجود، باور كند كه آفتاب بي گمان خواهد دميد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي به دست آوردن استقلال [ =خودسالاري ] مالي، بايد از سر تا پا خواهش و آرزو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيارند مردماني كه با شرايطي كه چنگي به دل نمي زند كنار مي آيند؛ تنها به اين دليل كه (از نظر ذهني) تنبل تر از آن هستند كه خود را بيرون از آن شرايط تصور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي از مردم، آسان به ثروت دست مي يابند، ولي شايستگي نگهداري از آن را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردماني كه پيوسته از تنگدستي و شكست و محدوديت سخن مي گويند، همانها را خواهند درويد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هديه ي خدا به انسان، نيرو و توان است و چيرگي بر همه ي آفريده ها و ذهن و تن خويش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيارند مردماني كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند ديگري باشند؛ چنين مردماني از باور و اتكا به نفس بي بهره اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين گام براي كسب كاميابي اين است كه از آنچه هستيد، شادمان باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز كودكي را وادار نكنيد چيزي بشود كه نمي خواهد؛ چون جز شكست، نتيجه اي به بار نخواهد آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها در كاري مي توانيم كامياب شويم كه به سختي، دوستدار آن باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بي شمارند مردماني كه مدام به انبارداري و اندوختن سرگرمند و هراسان از به كارگيري آنچه كه دارند، كمبود و تنگدستي بيشتري را به زندگي خود فرا مي خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه در گذشته زندگي مي كنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيارند مردمان كاميابي كه دليل كاميابي آنها، باور همسرشان به آنها بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه توجه كنيد، با آن يكي مي شويد؛ پس اگر پيوسته متوجه امور بازدارنده باشيد، آنها بزرگتر و بزرگتر مي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كاميابي بخواهيد، ولي براي شكست تدارك ببينيد، همان چيزي را خواهيد ستاند كه برايش تدارك ديده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، روزي پر اهميت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه گهگاه انسان به تماشاي سحر برود تا با همه ي وجود، باور كند كه آفتاب بي گمان خواهد دميد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي به دست آوردن استقلال [ =خودسالاري ] مالي، بايد از سر تا پا خواهش و آرزو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسيارند مردماني كه با شرايطي كه چنگي به دل نمي زند كنار مي آيند؛ تنها به اين دليل كه (از نظر ذهني) تنبل تر از آن هستند كه خود را بيرون از آن شرايط تصور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخي از مردم، آسان به ثروت دست مي يابند، ولي شايستگي نگهداري از آن را ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردماني كه پيوسته از تنگدستي و شكست و محدوديت سخن مي گويند، همانها را خواهند درويد.