0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انديشه ي منفي، يك دشمن خطرناك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودتان باور داشته باشيد، ديگران نيز شما را باور خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزنش كنندگان همواره مورد سرزنش قرار مي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باتري انديشه ي خود، جرياني ديگرگون را روشن كنيد تا بي درنگ در جهان عيني نيز دگرگوني را به چشم ببينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاي به ستوه آورنده ي آدمي، به گونه اي اندوه بار برآورده مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه ها و آرزوهايتان بسان گردونه اي همواره شما را به جايي مي كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاي منفي، شما را از اوج موجها به پايين مي افكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه با خدا همراه است، شكست ناپذير مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شرايط ناخوشايندي كه در زندگي تان پيش آيد، نتيجه ي انديشه ي منفي خودتان است؛ نتيجه ي گمانهاي نادرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس، تنها دشمن آدمي است؛ هرگاه بترسيد، شكست مي خوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امور جزيي درس بگيريد تا براي اداره ي امور بزرگ آماده شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي هر كس، تصويري عيني از برآورد باورهايي است كه در ذهن نيمه هشيار او نقش بسته است؛ پس به هر كجا كه برود، درست همان شرايط را با خود مي برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه بايد دگرگون شود، خودتان هستيد؛ خودتان كه دگرگون شويد، همه ي اوضاع و شرايط پيرامون تان نيز دگرگون مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان شما همه در درون خودتان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي پيوسته نتيجه ي سخن خود را مي درود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي ناكامي ها از نبود نيرو و توان است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انديشه ي منفي، يك دشمن خطرناك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودتان باور داشته باشيد، ديگران نيز شما را باور خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرزنش كنندگان همواره مورد سرزنش قرار مي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باتري انديشه ي خود، جرياني ديگرگون را روشن كنيد تا بي درنگ در جهان عيني نيز دگرگوني را به چشم ببينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاي به ستوه آورنده ي آدمي، به گونه اي اندوه بار برآورده مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه ها و آرزوهايتان بسان گردونه اي همواره شما را به جايي مي كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشه هاي منفي، شما را از اوج موجها به پايين مي افكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه با خدا همراه است، شكست ناپذير مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شرايط ناخوشايندي كه در زندگي تان پيش آيد، نتيجه ي انديشه ي منفي خودتان است؛ نتيجه ي گمانهاي نادرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس، تنها دشمن آدمي است؛ هرگاه بترسيد، شكست مي خوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امور جزيي درس بگيريد تا براي اداره ي امور بزرگ آماده شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي هر كس، تصويري عيني از برآورد باورهايي است كه در ذهن نيمه هشيار او نقش بسته است؛ پس به هر كجا كه برود، درست همان شرايط را با خود مي برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسي كه بايد دگرگون شود، خودتان هستيد؛ خودتان كه دگرگون شويد، همه ي اوضاع و شرايط پيرامون تان نيز دگرگون مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان شما همه در درون خودتان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي پيوسته نتيجه ي سخن خود را مي درود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي ناكامي ها از نبود نيرو و توان است.