0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛ بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور، نیرومندتر از خوش بینی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛ بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور، نیرومندتر از خوش بینی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید.