0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهنمودهاي مشخص را بطلبيد تا كامياب گرديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین گام برای رسیدن به كامیابی این است كه از آنچه هستید، شادمان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، تنها می تواند آن باشد كه خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد كه خود را در آنجا ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شفای تن باید روح را شفا داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خطای گذشته را نمی توان جبران كرد، دست كم می توان اثر آن را با مهربانی در حق كسی دیگر از بین برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم گمان می كنند كه با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینكه به هر كجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دشواری های خود بگریزیم، آنها ما را دنبال خواهند كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راههای خدا خردمندانه و چاره های او حكیمانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیارند مردمانی كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتكا به نفس بی بهره اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهزنی كه دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی امور مهم به دست كسانی انجام پذیرفته است كه از آرزوهای بزرگ خود دست نكشیده اند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهنمودهاي مشخص را بطلبيد تا كامياب گرديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین گام برای رسیدن به كامیابی این است كه از آنچه هستید، شادمان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، تنها می تواند آن باشد كه خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد كه خود را در آنجا ببیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شفای تن باید روح را شفا داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خطای گذشته را نمی توان جبران كرد، دست كم می توان اثر آن را با مهربانی در حق كسی دیگر از بین برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم گمان می كنند كه با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینكه به هر كجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دشواری های خود بگریزیم، آنها ما را دنبال خواهند كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راههای خدا خردمندانه و چاره های او حكیمانه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیارند مردمانی كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتكا به نفس بی بهره اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهزنی كه دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی امور مهم به دست كسانی انجام پذیرفته است كه از آرزوهای بزرگ خود دست نكشیده اند.