0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند بخشش و نيكي انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ روح برتري نيست كه آميزه اي از ديوانگي و جنون را در خود نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي، بهترين چيزهاست؛ آن قدر اهميت دارد كه ساير چيزها تنها براي كسب آن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بخشنده عزيز است، اگر چه فقير باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاده از كسي سلب آزادي نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف نهايي از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گيري از اوقات فراغت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، دنيايي از شگفتي ها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند نيكي، انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي، زماني كه كاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهاي تكراري ما نشان دهنده شخصيت ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه مي كنيم به انگيزه‌ي پاداشي انجام مي‌دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي ميوه دير رسي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلندي كساني كه به خوبي به بچه‌ها آموزش مي‌دهند، به همان اندازه‌ي كساني است كه آنها را به دنيا مي‌آورند: گروه دوم به آنها زندگي مي‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگي كردن را به آنها مي‌آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد به گونه‌اي زندگي كنيم كه گويي، موجوداتي فناناپذير و جاودانه‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان چيزي هستيم كه پي در پي انجام مي‌دهيم؛ بنابراين، تعالي، يك كردار نيست، بلكه يك عادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه معياري بالا تر از انچه که ديگران از شما انتظار دارند، برگزينيد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند بخشش و نيكي انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ روح برتري نيست كه آميزه اي از ديوانگي و جنون را در خود نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي، بهترين چيزهاست؛ آن قدر اهميت دارد كه ساير چيزها تنها براي كسب آن هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بخشنده عزيز است، اگر چه فقير باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاده از كسي سلب آزادي نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدف نهايي از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گيري از اوقات فراغت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، دنيايي از شگفتي ها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز مانند نيكي، انسان را سير نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي، زماني كه كاري براي انجام يا چيزي براي عشق ورزيدن يا بارقه اي براي اميدوار بودن داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادي خواهيد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهاي تكراري ما نشان دهنده شخصيت ما است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاري كه مي كنيم به انگيزه‌ي پاداشي انجام مي‌دهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي ميوه دير رسي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربلندي كساني كه به خوبي به بچه‌ها آموزش مي‌دهند، به همان اندازه‌ي كساني است كه آنها را به دنيا مي‌آورند: گروه دوم به آنها زندگي مي‌بخشد و گروه نخست، راه خوب زندگي كردن را به آنها مي‌آموزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد به گونه‌اي زندگي كنيم كه گويي، موجوداتي فناناپذير و جاودانه‌ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همان چيزي هستيم كه پي در پي انجام مي‌دهيم؛ بنابراين، تعالي، يك كردار نيست، بلكه يك عادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه معياري بالا تر از انچه که ديگران از شما انتظار دارند، برگزينيد.