0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه كنش و كردار است كه انسانها كامياب مي شوند يا شكست مي خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهايي را كه بايستي بياموزيم و زمان، صرف يادگيري آنها كنيم، مي توانيم در زمان انجام، ياد بگيريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي نيازي را از دنيا با خرسندي بخواه؛ زيرا آنچه كه انسان را بي نياز مي سازد، خرسندي است، نه دارايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دوام دوستي بايد برتري و ارزش يكديگر را بشناسيد و به يكديگر با ديده احترام بنگريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتري باسواد بر بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم كاري يا پيشه‌اي را آموخته‌ايم كه آن را انجام دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادي كه به زور به دست بيايد، ارزشي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پيروانش بيشتر مي شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتي آشكار شد، سوزش و تباهي بيشتري به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، حواس را از ديدن عيبها منع مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را مي داند، نمي گويد و آنچه را كه مي گويد، مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي را كه انسان برتر، خوب مي‌پندارد، به راستي خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محكم اراده و عقل زنداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه، ميوه اي است كه آن را نمي چينند، مگر پس از گنديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي به خود ما بستگي دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه كنش و كردار است كه انسانها كامياب مي شوند يا شكست مي خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهايي را كه بايستي بياموزيم و زمان، صرف يادگيري آنها كنيم، مي توانيم در زمان انجام، ياد بگيريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي نيازي را از دنيا با خرسندي بخواه؛ زيرا آنچه كه انسان را بي نياز مي سازد، خرسندي است، نه دارايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دوام دوستي بايد برتري و ارزش يكديگر را بشناسيد و به يكديگر با ديده احترام بنگريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتري باسواد بر بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم كاري يا پيشه‌اي را آموخته‌ايم كه آن را انجام دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادي كه به زور به دست بيايد، ارزشي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پيروانش بيشتر مي شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتي آشكار شد، سوزش و تباهي بيشتري به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، حواس را از ديدن عيبها منع مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را مي داند، نمي گويد و آنچه را كه مي گويد، مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي را كه انسان برتر، خوب مي‌پندارد، به راستي خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محكم اراده و عقل زنداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه، ميوه اي است كه آن را نمي چينند، مگر پس از گنديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي به خود ما بستگي دارد.