0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه كنش و كردار است كه انسانها كامياب مي شوند يا شكست مي خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهايي را كه بايستي بياموزيم و زمان، صرف يادگيري آنها كنيم، مي توانيم در زمان انجام، ياد بگيريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي نيازي را از دنيا با خرسندي بخواه؛ زيرا آنچه كه انسان را بي نياز مي سازد، خرسندي است، نه دارايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دوام دوستي بايد برتري و ارزش يكديگر را بشناسيد و به يكديگر با ديده احترام بنگريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتري باسواد بر بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم كاري يا پيشه‌اي را آموخته‌ايم كه آن را انجام دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادي كه به زور به دست بيايد، ارزشي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پيروانش بيشتر مي شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتي آشكار شد، سوزش و تباهي بيشتري به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، حواس را از ديدن عيبها منع مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را مي داند، نمي گويد و آنچه را كه مي گويد، مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي را كه انسان برتر، خوب مي‌پندارد، به راستي خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محكم اراده و عقل زنداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه، ميوه اي است كه آن را نمي چينند، مگر پس از گنديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي به خود ما بستگي دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه كنش و كردار است كه انسانها كامياب مي شوند يا شكست مي خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهايي را كه بايستي بياموزيم و زمان، صرف يادگيري آنها كنيم، مي توانيم در زمان انجام، ياد بگيريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي نيازي را از دنيا با خرسندي بخواه؛ زيرا آنچه كه انسان را بي نياز مي سازد، خرسندي است، نه دارايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دوام دوستي بايد برتري و ارزش يكديگر را بشناسيد و به يكديگر با ديده احترام بنگريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتري باسواد بر بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم كاري يا پيشه‌اي را آموخته‌ايم كه آن را انجام دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادي كه به زور به دست بيايد، ارزشي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پيروانش بيشتر مي شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتي آشكار شد، سوزش و تباهي بيشتري به همراه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، حواس را از ديدن عيبها منع مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را مي داند، نمي گويد و آنچه را كه مي گويد، مي داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي را كه انسان برتر، خوب مي‌پندارد، به راستي خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محكم اراده و عقل زنداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه، ميوه اي است كه آن را نمي چينند، مگر پس از گنديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي به خود ما بستگي دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران