0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مثل احسان ، انسان را سیر نمی کند . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت انسان در نگهداشتن حدوسط میان افراط و تفریط است . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنید. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمیان بالطبع خواهان دانستن اند (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما هر که از خدا بترسد به او پناه می برد. (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش ذهن بدون پرورش دل هیچ ارزشی ندارد. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش ذهن بدون آموزش باطن آدمی، به هیچ وجه آموزش نیست. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺑﯿ���, ﻓﻬﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ , ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺖ . . . )ﺍﺭﺳﻄﻮ(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرز دعوای زن و شوهر بخوبی میتوان فهمید ک میزان تربیت فهم و فرهنگ انها تا چ اندازه است... ***ارسطو***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید میداند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مثل احسان ، انسان را سیر نمی کند . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت انسان در نگهداشتن حدوسط میان افراط و تفریط است . ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آنچه را که می داند ، نمی گوید ؛ ولی آنچه را که می گوید ، می داند. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست . ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم « اراده » و « عقل » حبس کنید. ارسطو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمیان بالطبع خواهان دانستن اند (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما هر که از خدا بترسد به او پناه می برد. (ارسطو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش ذهن بدون پرورش دل هیچ ارزشی ندارد. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش ذهن بدون آموزش باطن آدمی، به هیچ وجه آموزش نیست. ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﻃﺮﺯ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺑﯿﺖ, ﻓﻬﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ , ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺖ . . . )ﺍﺭﺳﻄﻮ(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرز دعوای زن و شوهر بخوبی میتوان فهمید ک میزان تربیت فهم و فرهنگ انها تا چ اندازه است... ***ارسطو***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید میداند