0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیان ترسو و ناکارآمد خود را در دنیایی صوفیانه قهرمان می بینند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکاران همه کسان و خویشان خود را از دست می دهند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .  ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیان ترسو و ناکارآمد خود را در دنیایی صوفیانه قهرمان می بینند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریبکاران همه کسان و خویشان خود را از دست می دهند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .  ارد بزرگ

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران